Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
  • Noslēdzas Latviešu valodas un kultūras vasaras skola 2017

    No 24. jūlija līdz 6. augustam Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs un LVC sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru rīkoja „Latviešu valodas un kultūras vasaras skolu 2017”, kas deva iespēju studentiem no ārzemju augstskolām uzlabot savas latviešu valodas zināšanas.

LU notiks Erasmus+ programmas KA2 Stratēģiskās partnerības projekta "Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve" Vasaras skola

LU Medicīnas fakultātes Zobārstniecības studiju programmas studenti un Amsterdamas Zobārstniecības Akadēmiskā centra Nīderlandē pēcdiploma studenti piedalīsies Erasmus+ programmas KA2 Stratēģiskās partnerības projekta "Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve" Vasaras skolā, kas notiks no 28.augusta līdz 1.septembrim Medicīnas fakultātes zobārstniecības klīnikas un Humanitāro zinātņu fakultātes telpās.

Sadarbojoties LU Medicīnas fakultātes zobārstniecības klīnikas vadītājai Dr.med. Ievai Henkuzenai, un Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļas un Lietišķā valodniecības centra docētājām Dr. Guntai Roziņai un Dr. Indrai Karapetjanai ir izstrādāts inovatīvs starpdisciplinārs studiju kurss un mācību līdzeklis Moodle vidē, kas tiks aprobēts Vasaras skolā, piedaloties docētājām Dr.J.Veipai, Dr.D.Priedei un Dr.A.Banderei. Mācību materiālus virtuālajā Moodle vidē ir sagatavojuši projekta dalībnieki Dr. Sandra Ribeiro un Dr. Clara Sarmento no Porto Politehniskā institūta Grāmatvedības un Administrācijas institūta Portugālē.

Vasaras skolas laikā topošie zobārsti pilnveidos zobārstniecības jomā lietojamās angļu valodas prasmes, papildinās zināšanas dažādās zobārstniecības jomās,  kuras tiks izmantotas profesionāli praktiskās apmācībās zobārstniecības klīnikā vasaras skolas laikā.

Detalizētu informāciju par projektu var atrast projekta mājas lapā:  http://erasmusendent.eu/

Projekta norises laiks: 01.12.2015.-30.11.2017.

Projekta Nr. 2015-1-LV01-KA203-013401.

Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve” līdzfinansē ES. 

INTENSĪVIE VALODAS VASARAS KURSI PIEAUGUŠAJIEM

Lietišķās valodniecības centrs aicina interesentus izmantot vasaru lietderīgi, uzlabojot  angļu, vācu, krievu, vai latviešu kā svešvalodas valodas prasmes viena mēneša intensīvajos kursos.

Kursu mērķis ir pilnveidot  Jūsu komunikatīvo kompetenci, dodot iespēju praktizēt  runāšanas, klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas prasmes, kas ir nepieciešams sekmīgai mutvārdu un rakstveida saziņai.   komunikatīvas interaktīvas mācību metodes ļaus pārvarēt valodas barjeru un jau pirmajās nodarbībās aktīvi lietot apgūstamo svešvalodu.  Nodarbībās tiek izmantoti audio un video, kā arī citi autentiski materiāli, kas veicina valodas apguvi.

Pilna cena par kursu: EUR 186

Kursa ilgums: 36 akadēmiskās stundas (12 nodarbības)

Nodarbību laiks: 2017.gada augusts, 4x nedēļā (pirmdiena - ceturtdiena plkst. 17.30 -20.00) LU Humanitāro zinātņu fakultātē Visvalža ielā 4a

Lai pieteiktos, aizpildiet pieteikuma anketu (http://www.valodas.lu.lv/)

Ja rodas jautājumi, rakstiet Margaritai Spiridai: margarita.spirida@lu.lv

Ievadlekcija ANGĻU VALODA DOKTORANTIEM – PROMOCIJAS EKSĀMENS

Promocijas eksāmens svešvalodā notiek divas reizes gadā – ziemas un vasaras sesijā. Ievadlekcija  ANGĻU VALODA DOKTORANTIEM – PROMOCIJAS EKSĀMENS notiks 30. martā plkst. 18.15, 318. aud., HZF (Visvalža 4a).

LVC vadošās pētnieces un Anglistikas nodaļas profesores Indras Karapetjanas vizīte Centrālās Oklahomas Universitātē

prof. Indra Karapetjana
 

Pēc Centrālās Oklahomas Universitātes (Central Oklahoma University (COU), www.uco.edu) ASV ielūguma, Lietišķās valodniecības centra vadošā pētniece un Anglistikas nodaļas profesore Indra Karapetjana piedalījās starptautiskā konferencē Transformative Learning, kas norisinājās Oklahomā, ASV. Konferencē tika diskutēts par augstskolā izmantojamajām metodēm un studiju procesa pilnveidi, lai veicinātu nodarbinātību un studējošo iekļaušanos darba tirgū. Tika uzsvērta nepieciešamība sniegt atbalstu studentiem praktisko iemaņu gūšanā, lai veicinātu studējošo motivāciju studiju procesā, kā arī palīdzēt kļūt par  aktīviem un atbildīgiem globālās sabiedrības locekļiem.

Ar konferences ievadrunu uzstājās Dr. Saundra McGuire (Director Emerita of the Center for Academic Success and Retired Assistant Vice Chancellor and Professor of Chemistry at Louisiana State University in Baton Rouge, Louisiana), kuras grāmata Teach Students How to Learn: Strategies You can Incorporate into Any Course to Improve Student Metacognition, Study Skills, and Motivation (2015, Stylus) tiek uzskatīta par fundamentālu grāmatu, kuru būtu jāizlasa ikvienam augstākās izglītības profesionālim.

Konferencē profesore I.Karapetjana dalījās savā pieredzē par to, kā Latvijas augstskolās tiek mācīta biznesa angļu valoda, lai veicinātu nākamo absolventu nodarbinātību. Angļu valodas nodaļas (English Department) studenti lekcijās tika informēti par angļu valodas lomu Latvijas uzņēmumos un augstākajās izglītības iestādēs, kā arī iepazīstināti ar politiskās diskursa analīzes pieeju un pētījumiem Latvijā.

Līgums starp Latvijas Universitāti (LU) un  Centrālās Oklahomas Universitāti, Oklahomā, ASV darbojas no 2015.gada. Tas paredz  sadarboties finansējuma piesaistē partnerības programmām izglītībā un pētniecībā, kā arī iespēju LU studentiem doties studēt uz COU un COU studentiem – uz LU. Dr. Richard M. Bernard (Dean Jackson College of Graduate Studies) un profesore Indra Karapetjana ir sadarbības universitāšu kontaktpersonas.

Ir īstenots Erasmus+ Capacity Building for Higher Education projekta Developing Content and Language Integrated Learning – Resource and Training Centre for A mulTilingual India 1.posms

 

LU HZF Lietišķās valodniecības centrs (LVC) ir Erasmus+ Capacity Building for Higher Education projekta Developing Content and Language Integrated Learning – Resource and Training Centre for A mulTilingual India vai CLIL@India partneris.

No š.g. 29.janvāra līdz 4.februārim Universidad de Castilla La Mancha Ciudad Real, Faculty of Humanities Spānijā notika projekta 1. intensīvās apmācības kurss, kura mērķis bija Eiropas partneru pieredzes un zināšanu nodošana Indijas partneriem par CLIL metodoloģiju, kā arī socio­lingvistisko aspektu un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību akcentēšana Eiropas un Indijas kontekstā.

Kursa rezultātā tika izveidota CLIL ekspertu grupa, kas pārstāv Eiropas universitātes  (Latvijas Universitāte, Universidad de Castilla La Mancha Ciudad Real, Universita’ degli Studi di Milano) un Indijas universitātes (Manipal University, Pondicherry University, Chitkara University, Symbiosis International University). Pieredzes apmaiņa par dažādiem sociāliem, izglītības, bilingvālisma, valodu apguves jautājumiem ir pamats tālākam darbam pie CLIL metodoloģijas ieviešanas Indijas izglītības sistēmā angļu, kanedas Kannada, merāti Marathi, tamilu Tamil, pandžabi Punjabi vai hindi Hindi valodās.

LU projektā pārstāv LVC vadošās pētnieces profesores Gunta Roziņa un Indra Karapetjana. LU partnerības ieguldījums projektā ir piedalīties CLIL metodoloģijas izstrādē Indijas daudzkultūru un daudzvalodības kontekstā un nodrošināt tās atbilstību ieviešanai Indijas izglītības sistēmā.

Nākošais intensīvās apmācības kurss notiks Indijā, Manipālā š.g. aprīlī.

LVC piedāvā specializētos un vispārīgos valodu kursus

Valodas apguve ir ne tikai apzināts ieguldījums tagadnes un nākotnes konkurētspējā, bet arī iespēja paraudzīties uz pasauli no cita skatupunkta un labāk izprast savu dzimto valodu un kultūru. Lietišķās valodniecības centrs aicina pieteikties jaunās angļu, krievu, latviešu, franču un vācu valodu grupās A1, A2, B1, B2, C1 līmeņiem.

LU tiek īstenots Erasmus+ programmas KA2 Stratēģiskās partnerības projekts "Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve"

Akcentējot angļu valodas kā saziņas līdzekļa lietojumu un specializētu apguvi LU Medicīnas fakultātes Zobārstniecības studiju programmā, Erasmus+ Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve (Transversal Skills in Dentistry: Content and Language Integrated Learning – CLIL) projekta būtību nosaka zobārstniecības satura un zobārstniecības jomā lietojamās angļu valodas harmonizēta apguve, ar mērķi paaugstināt programmas absolventu  nodarbinātības iespējas, ievērojot vietējā un  ārzemju darba tirgus prasības.

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekta augstākās izglītības sektorā Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve (Transversal Skills in Dentistry: Content and Language Integrated Learning – CLIL) izstrādi nodrošina LU HZF Anglistikas nodaļas profesores un Lietišķās valodniecības centra vadošās pētnieces Indra Karapetjana un Gunta Roziņa, LU MF Zobārstniecības studiju programmas direktore, asoc. prof. Ieva Henkuzena, sadarbībā ar Amsterdamas Zobārstniecības Akadēmisko centru (Academic Centre for Dentistry Amsterdam) un Porto Politehniskā institūta Grāmatvedības un Administrācijas institūtu (Polytechnic Institute of Porto, Institute of Accountancy and Administration).

informācija par projektu

fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/valodas/Raksts_LU_Majaslapai_zobarstnieciba_valodas_apguve_24.11.2016.docx

Dr.philol. Lauras Karpinskas vieslekcija Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas „Tulkošana” studentiem

Vieslekcija Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas „Tulkošana” studentiem

2016. gada 04. novembrī Dr.philol. Laura Karpinska nolasīja lekciju “Types of equivalents in English-Latvian and Latvian-English dictionaries of legal terms” Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas „Tulkošana” studentiem. Dr.philol. Laura Karpinska piedāvāja studentiem dalīties pieredzē un iesaistīties diskusijā par angļu-latviešu un latviešu-angļu juridisko terminu vārdnīcām, ekvivalences izpratni un ekvivalentu veidiem divvalodu leksikogrāfijā, kā arī ekvivalences (ne)iespējamību divvalodu vārdnīcās.

Dr. philol. Vitas Kalnbērziņas vizīte Umeo universitātē

Dr. philol. Vita Kalnbērziņa
asoc. profesore Ingmarija Mellenius

Lietišķās valodniecības centra pētniece Dr. philol. Vita Kalnbērziņa apmeklēja Umeo Universitāti no 24 līdz 29 oktobrim Erasmus apmaiņas ietvaros. Apmeklējuma laikā tika nolasītas 4 lekcijas universitātes pasniedzējiem un studentiem par valodas zināšanu vērtēšanu, valodu apguvi un starpkultūru komunikāciju. Vita Kalnbērziņa piedalījās Godelindas Gertrūdes Perkas doktora darba aizstāvēšanā, Speciālās izglītības studiju padomes sēdē,  Umeo Universitātes arodbiedrības komitejas darbā, apmeklēja Lapzemi un iepazina tās dabu, arhitektūru un mākslu.

Umeo universitātes asoc. profesore Ingmarija Mellenius piedāvā Latvijas universitātes studentiem tālmācības kursu Forensic Linguistics

Konference “Linguistics Beyond And Within”

Stenda referātu sesija
Dr.philol. Laura Karpinska (pa labi)
Dr.paed. Dace Liepiņa

2016. gada 20.-21. oktobrī, HZF Lietišķās valodniecības centra pētnieces Dr.philol. Laura Karpinska un Dr.paed. Dace Liepiņa piedalījās Jāņa Pāvila II Katoļu universitātes rīkotajā starptautiskajā konferencē Linguistics Beyond And Within” Lubļinā, Polijā.

Konferenci organizēja Lietišķās valodniecības katedra sadarbībā ar Teorētiskās valodniecības katedru, Sastatāmo angļu–poļu valodu studiju katedru, un Ķeltu studiju katedru. Konferencē  piedalījās 104 dalībnieki no 23 valstīm. Darbs norisinājās šādās sekcijās: semantika, fonoloģija/fonētika, morfoloģija, sintakse, valodu apguve, sociolingvistika, pragmatika, ķeltu valodas. Darbs tika organizēts darba grupās un stenda referātu sesijās, dodot dalībniekiem daudz iespēju arī neformālai saskarsmei.  Dr.philol. Laura Karpinska uzstājās ar referātu par ekvivalentiem angļu–latviešu un latviešu–angļu juridisko terminu vārdnīcās, bet Dr.paed. Dace Liepiņa iepazīstināja ar nesen uzsākto pētījumu valodu mijiedarbības izpētē juridisko terminu pārnesē angļu–latviešu valodas tulkojumos. Abi referāti izpelnījās konferences dalībnieku ievērību, un konferences gaitā citu augstskolu kolēģi izteica vēlmi sadarboties un tikties viņu rīkotajās konferencēs tuvākajos gados. 

Dr. philol. Guntas Ločmeles vizīte Porto Politehniskā institūtā

LVC vadošā pētniece, Dr. philol. Gunta Ločmele no 25. līdz 30. septembrim uzstājās ar vieslekcijām par municipālo reklāmu un tulku un tulkotāju darba ētiku konferenču ciklā Porto Politehniskā institūta ISCAP Starpkultūru studiju centrā (CEI).

Latvijas Universitātē norisinājusies starptautiskā zinātniskā konference „Tulkošana un dzimte”

Lietišķās valodniecības centra vadošais pētnieks, Dr.habil. philol. A.Veisbergs, vadošā pētniece, Dr. philol. Indra Karapetjana, vadošā pētniece, Dr. philol. Gunta Roziņa un pētnieks, Dr. philol. Arvils Šalme 2016. gada 30. septembrī piedalījās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes, LU Dzimtes studiju centra un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības rīkotājā starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Tulkošana un dzimte”, kura apvienoja LR ministriju, zinātniekus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Dr.habil. philol. A.Veisbergs, kā viens no konferences galvenajiem plenārsēdes runātājiem, uzstājās ar referātu  „Dzimte tulkošanā – kas var iet greizi”.

Dr. Philol. Gunta Roziņa, Dr. Philol. Indra Karapetjana un Dr. Iur. Baiba Rudevska  diskutēja par dzimtes konceptu referātā „Dzimtes koncepta interpretācija juridiskajā diskursā”.

 Dr. Philol. Arvils Šalme piedalījās ar referātu „Latvijas politiķu darbības raksturojums plašsaziņas līdzekļos”.

Konferences mērķis bija raisīt starpdisciplināro diskusiju par dzimtes jēdziena izpratni, funkcionēšanu un pastāvēšanas perspektīvām. Pasākumā piedalījās vadošie eksperti, pētnieki, doktoranti un maģistranti, kas pārstāvēja Valsts valodas centru, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Biznesa augstskolu „Turība”, resursu centru sievietēm „Marta” u. c organizācijas. Konferencē piedalījās ārzemju eksperte tulkošanas un dzimtes studiju jomā, Neapoles Universitātes profesore Eleonora Federiči (Eleonora Federici).

Konferences tiešraide LU arhīvā

XIV CercleS konference Kalabrijas universitātē

Kalabrijas universitātes tilta sākums – tā malās izvietotas visas universitātes fakultātes

2016. gada 21-24. septembrī, HZF Lietišķās valodniecības centra lektores Līga Beļicka un Ruta Svētiņa, piedalījās Eiropas Universitāšu Valodu centru asociācijas XIV konferencē “Veicinām studentu radošo un kritisko domāšanu: Universitātes valodu centru loma” Kalabrijas Universitātē Itālijas dienvidos. CercleS kā organizācija par savu mērķi ir izvirzījusi daudzvalodības uzturēšanu Eiropā un it īpaši universitātēs, tāpēc konferencē uzstāšanās notika vairākās valodās, kaut arī dominēja angļu un itāliešu valodas. Darbs notika trijās sekcijās. Pirmajā tika apspriesta pētījumu ieviešana pedagoģiskajā praksē, otrajā tika meklētas iespējas ar valodu un satura starpniecību attīstīt studentu starpkultūru izpratni un patstāvīgas spriešanas spējas. Trešā sekcija bija veltīta valodu centru vadības jautājumiem un iespējām ietekmēt Eiropas valodu politiku. Līga Beļicka un Ruta Svētiņa uzstājās pirmajā sekcijā ar referātu “Tulkošana nozaru svešvalodu kursos augstskolā: vai to aizliegt, neievērot vai veicināt?”.

Kā vienmēr CercleS konferences, arī šī bija organizēta ar lielu sirsnību, ļoti piedomājot par tematikas aktualitāti un kvalitāti, kā arī rūpējoties par ikviena dalībnieka labsajūtu. Konferenci organizēja Kalabrijas Universitātes Valodu centrs. Dalībniekiem bija iespēja nedaudz apskatīt arī pašu universitāti, kā arī pasakaini skaistos Kalabrijas reģiona kalnus un Tirēnu jūru, vienlaicīgi tuvāk iepazīstot kolēģus un apspriest aktuālos jautājumus.

Pearson Test of English General – iespēja skolēniem un skolotājiem

Š. g. 24. oktobrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centrs sadarbībā ar Pearson Latvia piedāvā  starptautisku semināru “Starptautiskie angļu valodas eksāmeni – iespēja skolēniem un skolotājiem” veltītu angļu valodas mācīšanas metodikas un citiem jautājumiem, kas aktualizējušies sakarā ar iespēju aizstāt angļu valodas centralizēto eksāmenu ar starptautisku testēšanas institūciju pārbaudījumiem t.sk. Pearson Test of English General.

lasīt tālāk

Seminārs par LCCI lietišķās angļu valodas eksāmeniem

30. septembrī Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centra mācībspēkiem tika organizēts metodiskais seminārs par LCCI (Londonas Tirdzniecības un rūpniecības palātas/London Chamber of Commerce and Industry) lietišķās angļu valodas eksāmenu un eksāmenu lietišķās angļu valodas skolotājiem (First Certificate for Teachers of Business English)

Semināra laikā tika apskatīti eksāmenu līmeņi, struktūra, tēmas nodarbībām, kā arī tika analizēti paraugi un sasniedzamie rezultāti.

Konference "Komunikācija starp kultūrām: Globālās identitātes, angļu valodas un kompetences akadēmiskā un darba kontekstā"

A.Holidejs ar konferences organizētāju prof. Lehmani

Varšavas Sociālo zinātņu universitāte 29-30. oktobrī organizēja 2. konferenci Komunikācija starp kultūrām: Globālās identitātes, angļu valodas un kompetences akadēmiskā un darba kontekstā. Konferencē piedalījās asociētā profesore Solveiga Ozoliņa ar referātu Laiks un laika dimensijas dažādās kultūrās un asociētā profesore Vita Kalnbērziņa ar referātu Kodu maiņa akadēmiskā kontekstā. Daudz intereses izraisīja Adriāna Holideja priekšlasījums par mums un mūsu meklējumiem kā radošiem kultūras ceļotājiem (Who we really are as resourceful and creative cultural and linguistic travellers: combatting divisive narratives and finding threads that connect us). Tas aicināja cilvēkus izvairīties no aizspriedumiem un meklēt kopējo atšķirīgajās ideoloģijās un diskursos.

Atskats uz konferenci "Languages and People: Diversity and Harmony"

Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļas lektore Tatjana Bicjutko un Anglistikas nodaļas lektore un Lietišķās valodniecības centra pētniece Margarita Spirida no 28. līdz 30. septembrim piedalījās  Viļņas Universitātes Lietuvas Lietišķās valodniecības centra organizētajā konferencē Languages and People: Diversity and Harmony.

Tatjana Bicjutko savā referātā Perceptual deixis of childhood memoirs apskatīja kā deiktiski marķieri palīdz izveidot bērnu memuāra žanra  stāstītāja personu.  

Margarita Spirida referātā The Guardian’s coverage of Latvia, balstoties Novērtējuma teorijā (Appraisal Theory, Martin, White 2005) izvērtēja  lingvistiskās stratēģijas runātāja vērtējuma un attieksmes paušanai, kā arī aplūkoja šo stratēģiju dinamiku laika gaitā.

Konferences daudzveidīgā programma uzrunāja zinātniekus un pētniekus no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, Ungārijas, Turcijas, Somijas, Dānijas, Šveices, Beļģijas, Lielbritānijas un Jaunzēlandes. 

Kā konferences galvenie plenārsēdes runātāji uzstājās Dr. Zoltans Kovecs (Zoltán Kövecses)  ar referātu Applications of Conceptual Metaphor Theory to Foreign Language Teaching, Dr. Anna Pauelsa (Anne Pauwels) - Superdiversity, Globalisation and Heritage Language Maintenance: challenges and opportunities in 21st century Europe un Dr. Norberts Šmits (Norbert Schmitt) - How does Vocabulary Work?: Key Questions for Building Better Vocabulary Tests. 

Konferences noslēguma sēdē dalībnieki vērtēja konferences darbu un apsprieda nākotnēs ieceres. Konference deva iespēju apmainīties ar iegūto pieredzi, dalīties ar savu viedokli, iegūt jaunus kontaktus, veidot sadarbību un, protams, kopā ģenerēt jaunas idejas. 

Valodu mācīšana un mācīšanās Latvijā un pasaulē

Latvijas Universitātes Lietišķās valodniecības centra pētniece, Vita Kalnbērziņa nolasīja lekciju Latviešu valodas aģentūras  un Rēzeknes Tehnoloģiiju akadēmijas kopīgi rīkotajā seminārā „Valodu mācīšana un mācīšanās Latvijā un pasaulē”. Lekcijas tēma bija Mācību un pārbaudes uzdevumu teorētiskie pamati. Lekcija notika 2016.gada 29.augustā