Līga Beļicka

LEKTORE

Izglītība

2002. – Mg.Soc.Sc. LU Ekonomikas un vadības fakultāte

2000. – ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija, LU Starptautisko attiecību institūts

1993. – Mg. Paed., angļu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija, LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses:

Nozaru svešvalodu mācīšanas metodika, terminoloģija, tulkošana 

Inta Līsmane

DOCENTE

Izglītība

Dr. paed., (2011),  LU PPMF, apakšnozare  „Augstskolas pedagoģija”

Mg. paed., (2003),  LU PPF, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Latviešu valodas pasniedzēja kvalifikācija (1997), LU Profesionālo studiju programma “Latviešu valoda un literatūra cittautiešiem”  

Filozofa,  filozofijas pasniedzēja kvalifikācija (1987),  P. Stučkas LVU Vēstures un filozofijas fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

latviešu terminoloģijas izstrādes principi, medicīnas terminoloģijas aspekti, latviešu valodas kā svešvalodas kompetences veidošanās

Laimdota Ločmele

DOCENTE

Izglītība

2013.g. Dr.philol. Latvijas Universitāte

2003.g. Mg.philol. Latvijas Universitāte

Zinātniski pētnieciskās intereses

nozaru svešvalodu apguve ESP, teksta semiotika, starpkultūru komunikācija

Ilze Ruža

LEKTORE

Izglītība

Moderno valodu skolotājs (2008), LU Moderno valodu fakultāte

Mg. philol. (1997), LU Svešvalodu fakultāte

Filologa, tulka-tulkotāja kvalifikācija (1993), LU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Teksta leksiski-stilistiskā analīze, diskursa analīze, ESP, CLIL

Ruta Svētiņa

LEKTORE

Izglītība

Mg.philol.(02.05.2012),AIC
MPA, Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā(2000)LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Filologa,angļu valodas pasniedzēja kvalifikācija(1987) P.Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

ESP nozaru angļu valoda un starpkultūru komunikācija

Agnija Platace

Lektore

Izglītība

Mg. philol., (2000),  LU  Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Skandināvistika (norvēģu un latviešu valodas gramatiskās, leksiskās parādības), norvēģu valodas atbilsmes latviešu valodā, angļu valodas aizguvumu atbilsmes latviešu/ norvēģu valodā. 

Lise-Lotte Ryberg

Zviedru valodas un kultūras vieslektore

Paivi Maria Lehtinen

Somu valodas un kultūras vieslektore

Ieva Spolīte-Jansone

Igauņu valodas un kultūras vieslektore

Ērika Krautmane

Igauņu un lībiešu valodas un kultūras pasniedzēja