Par Lietišķās valodniecības centru

 

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes „Lietišķās valodniecības centrs” izveidots 2012. gada 29. oktobrī ar mērķi veikt starpdisciplinārus fundamentālus un praktiskus pētījumus, lai stimulētu lietišķās valodniecības pielietojumu dažādu valodu un kultūru kontekstā izglītībā, pētniecībā, ekonomikā, finansēs, politikā, diplomātijā, dabaszinātnēs, jurisprudencē un citās jomās.  

Centrs nodrošina arī latviešu valodas un svešvalodu apguves iespējas LU studentiem, darbiniekiem un citām fiziskām un juridiskām personām, kā arī veic valodu prasmju pārbaudi un administrē starptautiskus angļu valodas eksāmenus.

Centra struktūru veido nozares pētnieciskās grupas: valodu apguves grupa, diskursa izpētes grupa, kontrastīvo pētījumu grupa, korpuslingvistika un tehnoloģijas.

Lietišķas valodniecības centra sociālās atbildības iniciatīva studiju pilnveidošanai akadēmiskajās studijās mūžizglītības kontekstā

Lietišķās valodniecības centrs definē sociālo atbildību kā labu praksi, kas demonstrē LU vērtības un principus, iekļaujot  sociālās vērtības savā darbībā. LVC sociālās atbildības politika paredz atbalstu aktīvas un kultūrizglītotas sabiedrības veidošanai. Saskaņā ar Eiropas Komisijas “Mūžizglītības memorandā” noteiktajām pamatprasmēm, LVC savā darbībā paredz 6  prasmju nodrošināšanu proti, saziņa svešvalodās, digitālās prasmes, prasme mācīties, sociālā un pilsoniskā kompetence, pašiniciatīva un spēja uzsākt uzņēmējdarbību, kultūras izpratne un izpausme. 

Centra vadītājas p.i.: vad. pētniece  I. Karapetjana

Centra padomes priekšsēdētāja: vad. pētniece  I. Karapetjana

                            locekļi: vad. pētniece G. Roziņa, pētniece A. Placinska

                            vad. pētnieks A. Veisbergs, pētniece V. Kalnbērziņa

 

Centra adrese:   Visvalža iela 4a, Rīga, LV-1050