Angļu valoda doktorantiem un pretendentiem// Programme for the Post-graduate Examination in the English Language

Promocijas eksāmens angļu valodā: vasaras sesijā – jūnijā

Svarīgi datumi:

·         Pirmā konsultācija - 2022. gada 24. februārī plkst.18.00 MSTeams

PIETEIKŠANĀS 1.KONSULTĀCIJAI ŠEIT līdz 2022. gada 21. februārim

IESNIEGUMS nosūtīt līdz 01.06.2022 asociētajai profesorei Dacei Liepiņai (dabas zinātnes, eksaktās zinātnes) dace.liepina@lu.lv vai docentei Laimdotai Ločmelei (sociālās zinātnes) laimdota.locmele@lu.lv 

·         Otrā (individuālā) konsultācija plānota laika posmā 06.06.2022 – 12.06.2022.. Konsultācijai jāsagatavo pirmseksāmena prasību uzskaitījumā minētie uzdevumi.

  • Promocijas eksāmens angļu valodā plānots  laika posmā 20.06.2022 – 22.06.2022.

1. Oriģināla teksta lasīšana ar doktoranta pētījumu saistītā nozarē - 300 lpp; 1 lpp. - 2500 zīmes ar tukšumzīmēm; izlasītās literatūras mutisks kopsavilkums un diskusija ar pasniedzēju par galvenajiem jautājumiem klātienes konsultācijā.

2. Rakstisks lasītā oriģinālteksta apskats (min. apjoms – 6 lpp.; Times New Roman, 12, intervāls 1,5). Apskats nosūtāms līdz 01.06.2022., asociētajai profesorei Dacei Liepiņai (dabas zinātnes, eksaktās zinātnes) dace.liepina@lu.lv vai docentei Laimdotai Ločmelei (sociālās zinātnes) laimdota.locmele@lu.lv.

NB. Lūdzam neiesniegt savus iepriekš sagatavotus un/vai publicētus zinātniskos rakstus. Lasītā oriģinālteksta rakstisks apskats nedrīkst būt doktoranta pētījuma teorētiskās daļas kopsavilkums.

3. Terminoloģijas glosārijs  – 50 terminu no lasītās ar pētījumu saistītās literatūras. NB. Glosārija sākumā norādāms doktoranta vārds, lapas sanumurētas.

4. CV angļu valodā.

5. Iesniegt 3 zinātniskus rakstus no recenzētām datubāzēm par tēmām, kas saistītas ar doktoranta pētījumu.

Rakstiskais teorētiskās, ar doktoranta pētījumu saistītās literatūras apskats, glosārijs,  CV un 3 zinātniskie raksti no recenzētām datubāzēm ir iesniedzami asociētajai profesorei Dace Liepiņa (dabas zinātnes, eksaktās zinātnes) vai docentei Laimdotai Ločmelei (sociālās zinātnes) otrās konsultācijas dienā (06.06.2022 – 12.06.2022.)..

Eksāmens:

1. Oriģināla nezināma nozares teksta lasīšana ar vārdnīcu. Rakstiska kopsavilkuma (atveras norādījumi kopsavilkuma veidošanai) veidošana par norādīto lasāmo un kopsavelkamo fragmentu un iesniegšana promocijas eksāmena komisijai. Mutiska kopsavilkuma prezentēšana bez piezīmju vai citu palīglīdzekļu lietošanas. Diskusija par lasītā fragmenta saturu. (Eksāmena teksta apjoms - 5000 zīmju ar tukšumzīmēm).

2. Diskusija par doktoranta iesniegto nozares literatūras pārskatu un disertācijas tēmu.

Programme for the Post-graduate  Examination in the English Language

The post-graduate examination in the English language is held twice a year – during the winter examinaton period in January and during the summer examination period in June.

Important dates:

In the spring term of 2020/2021 the first consultation for Doctoral students will take place on 24 February, 2022, in MSTeams. Please apply by 21 February HERE

EXAM APPLICATION to be sent by 01.06.2022 to Associate Professor Dace Liepiņa (natural sciences, exact sciences) dace.liepina@lu.lv or Assistant Professor Laimdota Ločmele (social sciences) laimdota.locmele@lu.lv 

·         The second (individual) consultation is planned during the the week of 06.06.2022 – 12.06.2022. Doctoral students must be ready with tasks listed in the pre-examination requirements that are to be submitted together with a signed application for the examination during the winter examination period.

·         The post-graduate examination in the English language is planned in the week from 20.06.2022 – 22.06.2022.

Pre-examination requirements

  1. Reading of theoretical literature related to your research: 300 pages; 1 page – 2500 characters with spaces; discussion of this reading at the consultation.
  2. A written review of theoretical literature read (at least 6 pages – Times New Roman: Font 12, interval – 1.5) is to be sent by 01.06.2022. to Associate Professor Dace Liepiņa (natural sciences, exact sciences) dace.liepina@lu.lv  or Assistant Professor Laimdota Ločmele (social sciences) laimdota.locmele@lu.lvThis cannot be any of your recent articles AND it is not the summary of your theoretical part.
  3.  A glossary of 50 terms (an example of the glossary) from scholarly texts related to your research.       

NB. The glossary must have the name of the student at the top and the pages must be numbered.

       4. CV in English.

       5. Submission of 3 articles from peer-reviewed databases on topics related to your research.

The review, the glossary, the CV, the three articles from databases and a signed application for the examination are to be submitted to Associate Professor Dace Liepiņa (natural sciences, exact sciences) or Assistant Professor Laimdota Ločmele (social sciences) on the day of the 2nd consultation (06.06.2022 – 12.06.2022.)

Examination

1.       Reading of an extract of an unknown theoretical text, a written summary of the extract to be submitted to the commission and an oral summary of the extract to be presented without notes or the original; the following discussion of the content of the extract in the form of questions and answers (5,000 characters with spaces).

2.       Discussion of the report (review article) handed in before the exam and the doctral thesis.