Angļu valoda doktorantiem un pretendentiem// Programme for the Post-graduate Examination in the English Language

Promocijas eksāmens angļu valodā: ziemas sesijā – janvārī

Svarīgi datumi:

 • Pirmā konsultācija - 2022. gada 6. oktobrī plkst.18.30 MSTeams

PIETEIKŠANĀS 1.KONSULTĀCIJAI ŠEIT līdz 2022. gada 3. oktobrim

 
 • Otrā (individuālā) konsultācija plānota laika posmā no 2023. g. 9. – 13. janvārim. Konsultācijai jāsagatavo pirmseksāmena prasību uzskaitījumā minētie uzdevumi, kas jāiesniedz kopā ar doktoranta  iesniegumu par piedalīšanos eksāmenā ziemas sesijā līdz 2022.g. 23 decembrim asociētajai profesorei Dacei Liepiņai (dabas zinātnes, eksaktās zinātnes) dace.liepina@lu.lv vai docentei Laimdotai Ločmelei (sociālās zinātnes) laimdota.locmele@lu.lv.

IESNIEGUMA veidlapa

 • Promocijas eksāmens angļu valodā plānots 2023. g. 30. – 31. janvārī.

Pirmseksāmena prasības:

1. Oriģināla teksta lasīšana par doktoranta pētījumu saistītā zinātnes jomā - 300 lpp; 1 lpp. - 1800 zīmes ar tukšumzīmēm; izlasītās literatūras mutvārdu kopsavilkums un diskusija ar pasniedzēju par galvenajiem jautājumiem klātienes konsultācijā.

2. EKSĀMENAM paredzēts lasītā oriģinālteksta rakstisks apskats (min. apjoms – 6 lpp.; Times New Roman, 12, intervāls 1,5. Apskata sākumā norādāms doktoranta vārds, lapas sanumurētas).

NB. Lūdzam neiesniegt savus iepriekš sagatavotus un/vai publicētus zinātniskos rakstus. Lasītā oriģinālteksta rakstisks apskats nav arī doktoranta pētījuma teorētiskās daļas kopsavilkums.

3. Terminoloģijas glosārijs  – 50 terminu no lasītās ar pētījumu saistītās literatūras. NB. Glosārija sākumā norādāms doktoranta vārds, lapas sanumurētas.

4. CV angļu valodā EUROPASS formātā.

5. Iesniegt 3 zinātniskus rakstus no recenzētām datubāzēm par tēmām, kas saistītas ar doktoranta pētījumu.

6. Doktoranta iesniegums par piedalīšanos eksāmenā ziemas sesijā.

Eksāmens:

1. Oriģināla nezināma nozares teksta lasīšana. Rakstveida kopsavilkuma   veidošana par norādīto lasāmo fragmentu un iesniegšana promocijas eksāmena komisijai. Mutvārdu kopsavilkuma prezentēšana bez piezīmju vai citu palīglīdzekļu lietošanas. Diskusija par lasītā fragmenta saturu. (Eksāmena teksta apjoms - 5000 zīmju ar tukšumzīmēm).

2. Diskusija par doktoranta iesniegto nozares literatūras pārskatu un disertācijas tēmu.

 

Programme for the Post-graduate  Examination in the English Language

The post-graduate examination in the English language is held twice a year – during the winter examinaton period in January and during the summer examination period in June.

Important dates:

In the fall term of 2022/2023 the first consultation for Doctoral students will take place at 18:30 on 6 October, 2022, in MSTeams. Please apply by 3 October HERE

EXAM APPLICATION to be sent by 23.12.2022 to Associate Professor Dace Liepiņa (natural sciences, exact sciences) dace.liepina@lu.lv or Assistant Professor Laimdota Ločmele (social sciences) laimdota.locmele@lu.lv 

 • The second (individual) consultation is planned during the week of January 9, 2023 – January 13, 2023. For the individual consultation, doctoral students must be ready with the tasks listed in the pre-examination requirements that are to be submitted together with an application for the examination during the winter examination period by December 23, 2022, to Associate Professor Dace Liepiņa (natural sciences, exact sciences) dace.liepina@lu.lv  or Assistant Professor Laimdota Ločmele (social sciences) laimdota.locmele@lu.lv
 • The post-graduate examination in the English language is planned on January 30, 2023 – January 31, 2023.

Pre-examination requirements

 1. Reading of theoretical literature related to student’s research: 300 pages (1 page – 1800 characters with spaces); a discussion of this reading material at the consultation.
 2. A written review of theoretical literature read FOR THE EXAM (at least 6 pages – Times New Roman: Font 12, interval – 1.5 The review must have the name of the student at the top; the pages must be numbered. NB. This cannot be any of student’s recent articles, AND it is not the summary of the theoretical part of your research.
 3. A glossary of 50 terms from the scholarly texts related to student’s research. (an example of the glossaryNB. The glossary must have the name of the student at the top and the pages must be numbered.
 4. CV in English in the EUROPASS format.
 5. Submission of 3 articles from peer-reviewed databases on topics related to student’s own research.
 6. An application for the examination.

Examination

1.       Reading of an extract of an unknown theoretical text, a written summary of the extract to be submitted to the commission and an oral summary of the extract to be presented without notes or the original; the following discussion of the content of the extract in the form of questions and answers (5,000 characters with spaces).

2.       Discussion of the report (review article) handed in before the exam and the doctral thesis.