TATJANA BICJUTKO

Pētniece

Izglītība

Mg. philol., (2003),  LU Moderno valodu fakultāte

B.philol. (2001),  LU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Pieaugušo valodu apguve, EFL, ESP, kognitīvā naratoloģija, dzīvesstāsti

MONTA FARNESTE

Pētniece/asociētā profesore

Izglītība

Dr. paed., (2002), LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, studiju programma „Augstskolu pedagoģija”

Mg. philol., (1995),  LU  Svešvalodu fakultāte

Filologa, pasniedzēja un tulka kvalifikācija (1984),  P. Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

angļu valoda akadēmiskiem nolūkiem (EAP), rakstveida saziņas apguve, gramatikas apguve

VITA KALNBĒRZIŅA

Pētniece/Asoc. profesore 

Izglītība

Dr.Phil., (2002), Lankasteras Universitāte (Lielbritānija), valodniecībā (valodu testēšana)

Mg. Philol., (1994), Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte

Angļu filologa, pasniedzēja kvalifikācija (1986), Latvijas Universitāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Valodu apguve, valodu zināšanu pārbaude, psiholingvistika, starpkultūru komunikācija

INDRA KARAPETJANA

Vadošā pētniece/profesore  Izglītība Dr. philol., (2004),  LU Moderno valodu fakultāte, LU Valodniecības nozare, apakšnozare  „Lietišķā Valodniecība” Mg. philol., (1998),  LU  Svešvalodu fakultāte Filologa, angļu valodas pasniedzēja kvalifikācija (1987),  P. Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte Zinātniski-pētnieciskās intereses diskursa analīze, kritiskā diskursa analīze, žanra analīze, pragmatika, angļu valoda speciāliem mērķiem (ESP), satura un valodas integrētā mācīšanās (CLIL)

LAURA KARPINSKA

Pētniece/docente

Izglītība

Dr. philol., (2012),  LU Humanitāro zinātņu fakultāte, LU Valodniecības nozare, apakšnozare „Lietišķā Valodniecība”

Mg. philol., (1999),  LU  Svešvalodu fakultāte

Filoloģijas Bakalaura grāds (1995), LU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Leksikogrāfija, leksikoloģija, korpusa lingvistika

JANA KUZMINA

Pētniece/asociētā profesore

Izglītība:

Dr. philol.(2014), Humanitāro zinātņu fakultāte, LU, valodniecība, lietišķā valodniecība 

Mg. philol.(2004), Moderno valodu fakultāte, Angļu valodas mācīšanas un mācīšanās metodika 

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Diskursa analīze, žanra analīze, angļu valoda speciāliem mērķiem (ESP), deskriptīvā gramatika

GUNTA LOČMELE

Vadošā pētniece/profesore

Izglītība

Fulbraita programma profesoriem, pētniece (2001-2002), Kentas Universitāte, Ohaijo, ASV

Dr. philol. (1992),  LU Moderno valodu fakultāte, Valodniecības nozare

Filoloģijas zinātņu kandidāte ģermāņu valodās (1988),  Ļeņingradas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultāte, Angļu filoloģijas katedra

Filologa, pasniedzēja, tulka kvalifikācija (1984),  P. Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Tulkošanas studijas, reklāmas diskurss, terminoloģija

IVARS OREHOVS

Asociētais profesors

Izglītība

Dr. philol., (1992), LU Valodniecības un literatūrzinātne nozarē, apakšnozare  „Cittautu literatūras vēsture”

Gēteborgas Universitāte, literatūrzinātnes nodaļa (Zviedrija; 1995, 1996), studējošā pētnieka-klausītāja apliecinājums par kursiem Skandināvijas tautu literatūras vēsturē

Mālungas Tautas augstskola (Zviedrija; 1993) , Vispārējās Humanitārās programmas absolvēšanas apliecinājums

Filoloģijas zinātņu kandidāts ārzemju literatūrā (1992), Maskavas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultāte, Ārzemju literatūras katedra

Filologa, pasniedzēja, tulka kvalifikācija (1984), LVU Svešvalodu fakultāte, Vācu valodas un literatūras specialitāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Vācu valodā sarakstītā un Skandināvijas tautu (galvenokārt zviedru) literatūras vēsture,  salīdzināmā literatūrzinātne, literatūras un kultūrvēsturiskie kontakti - Baltija, Ziemeļvalstis un vācu valodas kultūras telpa.

GUNTA ROZIŅA

Vadošā pētniece/profesore

Izglītība

Dr. philol., (2006),  LU Moderno valodu fakultāte, LU Valodniecības nozare, apakšnozare  „Lietišķā Valodniecība”

Mg. philol., (1996),  LU  Svešvalodu fakultāte

Filologa, pasniedzēja kvalifikācija (1978),  P. Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Kognitīvā pragmatika, lietišķā pragmatika, lingvistiskā antropoloģija, diskurss un pragmatika, profesionālais diskurss.

MARGARITA SPIRIDA

Pētniece/lektore

Izglītība

Mg. philol. (2001), LU Moderno valodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

diskursa stilistika, ekolingvistika, tulkošana, Kanādas kultūras studijas

ANDREJS VEISBERGS

Vadošais pētnieks/ profesors

Izglītība

Konferenču tulku apmācības diploms (2000) Ženēvas universitāte

Dr.philol., habil. (1993) LU, Valodniecības nozare “Latviešu valoda”

Dr. philol., (1986/1992) LU, Valodniecības nozare “Latviešu valoda”

Filologa, pasniedzēja, tulkotāja kvalifikācija, (1983)  P. Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte, angļu valodas un literatūras specialitāte.

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Tulkošanas studijas, terminoloģija, baltu un ģermāņu frazeoloģija, leksikoloģija, leksikogrāfija, sociolingvistika

ZIGRĪDA VINČELA

Pētniece/asociētā profesore

Izglītība:

Dr. philol.(2010), Humanitāro zinātņu fakultāte, LU, valodniecība, lietišķā valodniecība

Mg. philol.(1996),Latvijas Universitāte,  Svešvalodu fakultāte  

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Korpusa lingvistika, fonētika un fonoloģija, angļu valoda akadēmiskiem nolūkiem (EAP), tehnoloģijas valodu apguvē