LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesores Indra Karapetjana un Gunta Roziņa ar kolēģiem Čitkaras Universitātē

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)) publicējusi 2019. gada konkursa rezultātus. Konkursā Erasmus+ 2. pamatdarbības aktivitātē "Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs" apstiprināts projekts, kurā Latvijas Universitāte ir projekta partnere un kurā darbosies arī LU Humanitāro zinātņu fakultātes un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docētājas.

Projekta Mitigate the Impact of Fourth Industrial Revolution on Indian Society: EDUcation REFORM for Future and In-Service School Teachers | EDUREFORM  koordinators ir Čitkaras universitāte  Indijā (Chitkara University). Projektā piedalās četras Indijas un četras Eiropas universitātes, vairākas skolas Indijā un Eiropā, kā arī sadarbības partneris –  darbā iekārtošanas uzņēmums Indijā.

EDUREFORM  projekts ir tapis kā Erasmus+ 2. pamatdarbības “Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs” projekta Mācību satura un valodas integrētā apguve – resursu un apmācības centrs multilingvālai Indijai (Developing Content and Language Integrated Learning – Resource and Training Centre for A Multilingual India) sadarbības turpinājums ar Čitkaras universitāti  Indijā. CLIL@India projekts, kuru veiksmīgi īstenoja Humanitāro zinātņu fakultātes profesores Gunta Roziņa un Indra Karapetjana, noslēdzas šī gada rudenī.

Izglītības reformas projektu Indijā EDUREFORM īstenos Humanitāro zinātņu fakultātes un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docētājas.

Dalīties