2016. gada 20.-21. oktobrī, HZF Lietišķās valodniecības centra pētnieces Dr.philol. Laura Karpinska un Dr.paed. Dace Liepiņa piedalījās Jāņa Pāvila II Katoļu universitātes rīkotajā starptautiskajā konferencē “Linguistics Beyond And Within” Lubļinā, Polijā.

Konferenci organizēja Lietišķās valodniecības katedra sadarbībā ar Teorētiskās valodniecības katedru, Sastatāmo angļu–poļu valodu studiju katedru, un Ķeltu studiju katedru. Konferencē  piedalījās 104 dalībnieki no 23 valstīm. Darbs norisinājās šādās sekcijās: semantika, fonoloģija/fonētika, morfoloģija, sintakse, valodu apguve, sociolingvistika, pragmatika, ķeltu valodas. Darbs tika organizēts darba grupās un stenda referātu sesijās, dodot dalībniekiem daudz iespēju arī neformālai saskarsmei.  Dr.philol. Laura Karpinska uzstājās ar referātu par ekvivalentiem angļu–latviešu un latviešu–angļu juridisko terminu vārdnīcās, bet Dr.paed. Dace Liepiņa iepazīstināja ar nesen uzsākto pētījumu valodu mijiedarbības izpētē juridisko terminu pārnesē angļu–latviešu valodas tulkojumos. Abi referāti izpelnījās konferences dalībnieku ievērību, un konferences gaitā citu augstskolu kolēģi izteica vēlmi sadarboties un tikties viņu rīkotajās konferencēs tuvākajos gados. 

Dalīties