LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne profesore Ilze Rūmniece

Erasmus + projekta “Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve”/”Transversal Skills in Dentistry: Content and Language Integrated Learning Approach” noslēguma seminārs notiks 2017.gada 25.oktobrī Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a 402. telpā.

Seminārā notiks projekta rezultātu prezentācija, tai skaitā, informācija par aptaujas “Sinerģija starp izglītību un praksi” rezultātiem un secinājumiem, izstrādāto “Zobārstniecības un valodas integrētās apguves” metodikas rokasgrāmatu, projekta mājas lapu un e-studiju platformas piedāvātajām iespējām, apmācības kursa saturu un izglītības resursu kursam “Zobārstniecības un valodas integrētā apguve”. Noslēgumā tiks izsniegti sertifikāti par dalību seminārā. Seminārā tiks arī sniegts īss atskats uz vasaras skolu, kas notika no 28.augusta līdz 1.septembrim Medicīnas fakultātes zobārstniecības klīnikas un Humanitāro zinātņu fakultātes telpās.  Vasaras skolā piedalījās LU Medicīnas fakultātes zobārstniecības studiju programmas studenti un Amsterdamas Zobārstniecības Akadēmiskā centra Nīderlandē pēcdiploma studenti. Skolas atklāšanā piedalījās Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne profesore Ilze Rūmniece un Medicīnas fakultātes dekāns profesors Valdis Folkmanis. Profesori aktualizēja humanitāro zinātņu un medicīnas zinātņu sinerģiju, caurviju jeb pārnesamo prasmju nozīmi valodu un medicīnas, t.sk. zobārstniecības  studijās. Profesore Rūmniece izcēla projekta aktualitāti un uzsvēra, ka “valoda palīdz medicīnai un otrādi - zobārstniecības saziņa, praktiskās norises palīdz attīstīt valodu, terminoloģiju šai jomā. Projekts uzrāda docētāju izcilību un studentu zinību ieguvumus, jo domas, darbs un laiks tiek veltīti mācībām un pētniecībai kā valodniecībā, tā zobārstniecības jomā.” Vasaras skolas laikā topošie zobārsti pilnveidoja zobārstniecības jomā lietojamās angļu valodas prasmes, apguva zināšanas zobārstniecībā,  kuras tika izmantotas profesionāli praktiskās apmācībās klīnikā skolas laikā. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projektu augstākās izglītības sektorā īsteno Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļas profesores Gunta Roziņa un Indra Karapetjana, Medicīnas fakultātes Zobārstniecības studiju programmas eksperte Ieva Henkuzena, piedaloties projekta partneriem no Amsterdamas Zobārstniecības Akadēmiskā centra Zobārstniecības fakultātes Nīderlandē  VU, STICHTING VU, Dental Faculty, Academic Centre for Dentistry Amsterdam, un Porto Politehniskā institūta Grāmatvedības un Administrācijas skolas (Polytechnic Institute of Porto, Institute of Accountancy and Administration) Portugālē. Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Dalīties