Lietišķās valodniecības centra pētniece un Anglistikas nodaļas docente Laura Karpinska 13.-15. septembrī apmeklēja Poliju un piedalījās Žešovas Universitātes Anglistikas institūta un Svešvalodu centra organizētā starptautiskā zinātniskā konferencē “Specialist Languages: Practice and Theory III”

Šīs konferences mērķis bija izveidot forumu diskusijām un viedokļu apmaiņai par dažādiem speciālā lietojuma valodas pētniecības aspektiem, uzsverot gan teorijas, gan prakses svarīgo lomu. Konferences uzmanības centrā bija speciālā lietojuma valoda un tās lietojums dažādās profesionālajās jomās. Konferences tematiskās sekcijas bija veltītas dažādiem speciālā lietojuma valodas mācīšanas, tulkošanas, leksikogrāfijas un korpusu analīzes aspektiem.

Laura Karpinska konferencē nolasīja referātu “Specializētās vārdnīcas kā tulkošanas rīks: Latviešu-angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīcu gadījuma pētījums” (Specialized Bilingual Dictionaries as a Translation Tool: A Case Study of Latvian-English-Latvian Dictionaries of Legal Terms).  Pētījums mērķis bija izvērtēt latviešu-angļu-latviešu (LAL) juridisko terminu vārdnīcu kvalitāti un atbilstību juridisko tekstu tulkotāju vajadzībām. Pētījums atklāja, ka tikai daļa Latvijā izdoto LAL juridisko terminu vārdnīcu ir sastādītas, ņemot vērā juridisko tekstu tulkotāju vajadzības. Būtiskas atšķirības ar abām valodām saistītajās tiesību sistēmās rada vajadzību pēc detalizētas enciklopēdiskas informācijas, kas var palīdzēt kompensēt pilnīgu vai daļēju ekvivalences trūkumu. 

Dalīties