LU HZF Lietišķās valodniecības centrs ir uzsācis ERASMUS+ (KA2) Pieaugušo izglītības sektora projektu “Promoting Easy-to-read Language for Social Inclusion”. Projekta mērķis ir veikt salīdzinošu pētījumu par vieglās alodas ekoloģiju projektā iesaistītajās valstīs. Projekta pētījuma rezultāti tiks attiecināti uz projekta mērķgrupu- personām ar ierobežotu lasītprasmi (piemēram, personām piespiedu migrācijā, personām ar saziņas kognitīvo un/vai psiholoģisko disfunkciju).  

projekta nosaukums: Vieglās valodas veicināšana sociālajai iekļaušanai

projekta nr. 2020-1-LV01-KA204-077527

projekta periods: 01.10.2020 - 01.10.2022 

projekta finansējums: 154 986,00 EUR

projekta mērķis: Projekta mērķis ir izstrādāt salīdzinošu pētījumu par vieglās valodas ekoloģiju projektā iesaistītajās valstīs.  Visi projekta intelektuālie rezultāti tiks  atspoguļoti un analizēti salīdzinošā griezumā, tādējādi nodrošinot inovatīvu perspektīvu un rezultātus. Projekta starptautiskā dimensija nodrošina apmaiņu ar labu praksi, kuru projekta partneri ieguvuši citos ERASMUS projektos un aktivitātēs, un sniedz salīdzinošu ieskatu ES mazāk lietotās valodās (latviešu, lietuviešu, slovēņu). Šīs stratēģiskās partnerības mērķis ir inovācijas un labas prakses pārņemšana mācību līdzekļu, metodisko un atbalsta materiālu izstrādei, lai veicinātu valodu prasmes un profesionālo izaugsmi projekta mērķgrupās.

projekta rezultāti: 

1) salīdzinošs pētījums par situāciju projektam izvēlētajās valstīs balstoties uz to, kā cilvēki ar pastāvīgi vai īslaicīgi ierobežotu lasītprasmi pieņem vieglo valodu, kā arī kāda attieksme pret vieglo valodu ir vieglās valodas autoriem, tulkiem un pētniekiem un sabiebrībai kopumā;
2) partnervalstu viegli lasāmas valodas pamatnostādnes un to salīdzinošā analīze; 
3) tiešsaistes kurss vieglās valodas tulkiem un rakstniekiem;
4) daudzvalodu AIR ar sinonīmu vārdnīcu, ieteicamajiem vārdiem un citiem vieglās valodas materiāliem;
5)  grāmatas vienkāršotā valodā;
6) vieglās valodas apguves līmeņu apraksti un vērtēšanas standarti

projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitātes Lietišķās valodniecības centrs, Vieglās valodas aģentūra (Latvija), Zavod RISA (Institūts RISA, Vispārējās, funkcionālās un kultūras pratības centrs, Slovēnija), Informācijas vākšanas un izplatīšanas centrs (IKSC, Lietuva), Viļņas Universitātes Lietišķās valodniecības institūts

PROJEKTA VIETNE

Dalīties