Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centra vadošas pētnieces Dr.philol. Guntas Roziņas vadībā ir sekmīgi pabeigta SIA “Grāmatvedības un finanšu koledža” projekta “Akadēmiskā personāla vērtības palielināšana – nosacījumi, plānošanas nepieciešamība un pasākumu stratēģija”, projekta ID Nr.8.2.2.0/18/A/024 3.aktivitātes “Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide” 3.2. apakšaktivitāte “Akadēmiskā personāla angļu valodas apmācības”*

Finanšu angļu valodas programmas B2 līmenim mērķis bija paaugstināt klausītāju finanšu angļu valodas prasmju (lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās, runāšanas) līmeni, lai viņi spētu pārliecinoši lietot angļu valodu dažādās ar darba pienākumiem saistītās situācijās finanšu nozarē. Programmas apguves laikā tika nostiprināts gramatikas lietojums un apgūtas jaunas gramatiskās struktūras kontekstā, kā arī pilnveidots valodas funkciju lietojums. Programma sniedza ieskatu grāmatvedības un finanšu jomā lietojamās angļu valodas būtībā un funkcijās, kuras, savukārt, nodrošina precīzas terminoloģijas, leksiski-gramatisko formu un valodas struktūru lietojumu grāmatvedības un finanšu kontekstā.

Programmas ietvaros trīs GFK docētājas - J.Bojarenko, I.Strautiņa un A.Tjurina - pilnveidoja finanšu angļu valodas prasmes, lai nākotnē spētu iegūtās zināšanas un prasmes pielietot akadēmiskā darbā lekcijās un pētniecībā.

 

* Pakalpojumu līgums Nr.7-2/1-4-3-2020/1

Dalīties