Dalība konferencēs un organizētās konferences

Organizētās konferences

  · 2. starptautiskais zinātniskais simpozijs Language for International Communication: Linking Interdiscplinary Perspectives, RIGA LINCS 2013 sadarbībā ar Anglistikas nodaļu 2013.gada 23.-24.maijā. · New Trends in Digital English Language Learning, sadarbībā ar Pearson 2013.gada 11.aprīlī (Karapetjana, I.). · LU 71. konferences Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija 2013. gada 15.februārī. (Veisbergs A). · Starptautiskā konference „Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums III. Rīga. 2013.gada 19.decembrī (Veisbergs, A.) · LU 71. konferences Valodniecības sekcija 2013. gada 31.janvārī (Roziņa, G.)  

Dalība konferencēs ar referātu

  1. Apse, V. un Farneste, M. The goal of English communicative grammar course in the Modern Language and Business Studies Programme. LU 71. konference, 2013. gada 31. janvārī. 2. Brēde, M. Jaunvārdi un terminrade. LU 71. konference, 2013. gada 15. februārī. 3. Brēde, M. Diskusijas kā informatīvā intonācijas stila žanra fonostilistiskais raksturojums. Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi. J. Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konference, 2013. gada 21.-22. februārim. 4. Brēde, M. Variation of Suprasegmental Features of the Publicistic Style of Intonation in Latvian. 10th Conference on Baltic Studies in Europe. 2013. gada 16.-19. jūnijam. Tallina, Igaunija. 5. Brēde, M. Phonostylistic Features of Discussion as a Type of Informational Style of Intonation in English; 2nd International Symposium ”Language for International Communication: Linking Interdisciplinery Perspectives”, Rīga, 2013.gada 23.-24. maijam. 6. Brēde, M. Variation of Phonetic Features as Manifesti in Intonation Styles. Research of Spoken Language: Aspects, Problems and Perspectives. University of Vilnius, Institute of the Lithuanian Language, Faculty of Philology. 2013. gada 25.oktobrī. 7. Farneste, M. un Apse, V. Common Errors in the Use of English Verb Forms. 2. starptautiskais zinātniskais simpozijs Language for International Communication: Linking Interdiscplinary Perspectives, Rīga, 2013. gada 23.-24. maijam. 8. Karapetjana, I. Academic identity and engagement construction in research articles. Humanitāro zinātņu 3.starptautiskā zinātniskā konference World Languages. Language and Cultural Identity in the Modern World, 2013.gada 18.-19. decembrim, Pleskava, Krievija. 9. Karapetjana, I. Hedges as Deliberate Means to Achieve Diplomatic Goals on Syria Crisis. Starptautiskā konference Language through culture, Erevāna, Armēnija, 2013.gada 7.- 8. oktobrim. 10. Karapetjana, I. un Roziņa, G. The speech act of complimenting as an integral component of interactional competence. Starptautiskā konference Valoda un kultūra, Kijeva, Ukraina, 2013.gada 24.-29. jūnijam. 11. Karapetjana, I. un Roziņa, G. Applied Linguistics in Latvia. Plenārsēdes referāts. 2.starptautiskais zinātniskais simpozijs Language for International Communication: Interdisciplinary Perspective, Rīga, 2013.gada 23.-24. maijā. 12. Karapetjana, I.  Use of Apology Strategies by Latvian, Lithuanian and Turkish EFL Students. 2013. gada 31. janvārī. 13. Karpinska, L. User’s Guides in English-Latvian Dictionaries. 2. starptautiskais simpozijs Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives, Rīga, 2013. gada 23.- 24. maijam. 14. Karpinska, L. Latvian-English and English-Latvian Lexicographic Tradition. Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja organizētais Eiropas valodu dienai veltīts seminārs Valoda. Kultūra. Vārdnīca, Rīga, 2013. gada 2. oktobrī. 15. Karpinska, L. Angļu-latviešu leksikogrāfijas attīstība padomju periodā. 18. starptautiskā zinātniskā konference Vārds un tā pētīšanas aspekti, Liepāja, 2013. gada 28.-29. novembrim. 16. Liepiņa, D. Trends in the Transfer of Metaphorical Legal Terms from English into Latvian. Starptautiskā zinātniskā konference XXIII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI, Daugavpils Universitāte, 2013. gada janvārī. 17. Liepiņa, D. Insight into the Etymology of the Legal Term „Burden of Proof”and Related Terms. LU 71. konference, 2013. gada 31. janvārī. 18. Liepiņa, D. Interface and conflict of English and Latvian legal terminology. 2. starptautiskais zinātniskais simpozijs Language for International Communication: Linking Interdiscplinary Perspectives, Rīga, 2013. gada 23.-24. maijam. 19. Liepiņa, D. Insight into the origin of some English metaphoric legal terms. 18. starptautiskās zinātniskās konference ‘Vārds un tā pētīšanas aspekti’, Liepājas Universitāte, 2013. gada novembrī. 20. Ločmele, G. Tulkotāja kompetence reklāmā. LU 71. konference. Rīga, 2013. gada 15. februārī. 21. Ločmele, G. Tulkotāja loma reklāmā latviešu valodas attīstības procesu kontekstā. Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konference, Rīga, 2013. gada 21.-22. februārim. 22. Ločmele, G. Translating for the EU. VII Conference Cycle at ISCAP (Centro de Estudos Intercuturais). 2013. gada 30.oktobrī 23. Placinska, A. La política linguística de España y las últimas reformas en el sistema educativo, LU 71. konference, Rīga, LU HZF, 2013. gada 8.februārī. 24. Placinska, A. La aportación de las relaciones interculturales e internacionales entre Letonia y España al desarrollo de la competencia intercultural en el alumnado universitario de ambos países, 3. RIAICES starptautiskajs kongress “Improving the Quality of Thinking and Action in Higer Education: The Roles of Cognition and Emotion”, Rīga, 2013. gada 17.-19. jūlijam. 25. Placinska, A. Traducción de los nombres propios letones al español, Plenārsēdes referāts. 2. starptautiskais zinātniskais simpozijs Language for International Communication: Interdisciplinary Perspective, Rīga, 2013.gada 23.-24. maijam. 26. Placinska, A. Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Tradīcijas un konsekvence, Liepājas Universitātes 18.starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Liepāja, 2013.g. 28.-29.novembrim. 27. Roziņa,  G. un Čerņevska, J. Pragmatic Perspective on Interpretation of Silence in Foreign Language Classroom. LU 71. konference 2013. gada 31. janvārī. 28. Roziņa, G. Silence as a pragmatic category. Starptautiskā konference Valoda un kultūra, Kijeva, Ukraina, 2013.gada 24.-29. jūnijam. 29. Spirida, M. Modalized Propositions in the Construction of Point of View in „Dreams” by T. Findley, LU 71. konference, 2013. gada 31. janvārī. 30. Spirida, M. The survival of imagination in Canadian literature, LU 71. konference, 2013. gada 22. februārī. 31. Spirida, M. Representation of Latvia in Canadian Media, The 7th International Tartu Conference “Transnationalism, Transculturation, Canadian and Comparative Contexts”, Tartu, Igaunija, 2013. gada 9. novembrī. 32. Sproģe, I. „Scenes and frames” teorija kā literāru tekstu tulkošanu veicinošs instruments „Scenes and frames”– Theorie als förderndes Instrument bei der Übersetzung von literarischen Texten, Literatūra–kultūra–mediji”, Rīga, LU 71. konference, HZF 2013.gada 14. februārī. 33. Sproģe, I. Tulkošanas kā vienas no valodas kompetencēm integrācija svešvalodu apguvē Vācijā, Rīga, LU 71. konference, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija HZF, 2013.gada 15. februārī 34. Šalme, A. Studentu zinātnisko darbu stilistiskie līkloči. LU 71. Zinātniskā konference 2013.gada 15. februārī. 35. Šalme, A. Latviešu valodas kā svešvalodas apguve un pētniecība ārvalstu un Latvijas augstskolās. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi”, 2013. gada 22. februārī. 36. Vinčela, Z. Tagging Errors in Non-native English Language Student-Composed Texts of Different Registers. 2. starptautiskais zinātniskais simpozijs Language for International Communication: Interdisciplinary Perspective, Rīga, 2013.gada 23.-24. maijam. 37. Vinčela, Z. Generic pronouns in Latvian student-composed essays in English: Comparison with BNC and BCML //Corpus Linguistics 2013. 2013 gada 23. - 26. jūlijam, Lenkasteras Universitāte. 38. Vinčela, Z. Tests for various study and career options. Success and Challenges in ELT, LAVSA konference, Rīga, 2013. gada 22.-23. augustam. 39. Vinčela Z. Spoken Canadian English in Specialised Spoken Corpora. Konference Canada and the Multipolar World: Managing Diversity, Rīga, 2013. gada 6.oktobrī. 40. Vinčela, Z. un Cigankova, N. Studentu korpuslingvistikas pētījumos izmantojamo programmatūru apskats. LU 71. konference, 2013.gada 31. janvārī. 41. Vinčela, Z. un Cigankova, N. Controlling Sociolinguistic Variables in Quantitative Corpus-based Research of Variation in English. Starptautiskā konference XXIII Zinātniskie Lasījumi, Daugavpils, 2013. gada 24.-25. janvārim. 42. Vinčela, Z. Latvian Language Impact on Students’ Punctuation of Complex Sentences//Native Language and other Languages VIII 2013 g. 27.-29. novembrim,Tartu Universitāte, Igaunija 43. Veisbergs A. Valodas norma un kodifikācija. LU 71.konference 2013. gada 15. februārī. 44. Veisbergs A. Plenārreferāts The Role of Translations/Translators in Modernizing Identity (Baltic Languages, Literatures and Self-expression). The First Baltic Student Conference "Bridges in the Baltics" 2013.gada 27.–28.septembrim, Tartu universitāte, Igaunija. 45. Veisbergs A. Language Contact Induced Semantic Change. Starptautiskā konference Languages and People: Space, Time, Identity. Viļņa, Lietuva, 2013.gada 3.-4. oktobrim. 46. Veisbergs A. Semantikas maiņas un valodu attīstība, LZA Senātā 2013.gada 8.oktobrī. 47. Veisbergs A. Semantikas maiņas un valodu attīstība, LZA Humanitāro un sociālo zinātņu sekcijā. 2013. gada 17.oktobrī. 48. Veisbergs A. Latvian Translation Scene, Change of Canons. Starptautiska konferenc Version, subversion, translation. Porto, Portugāle. 2013. gada 12.-14.decembrim. 49. Veisbergs A. Parateksti un Bībeles tulkojums (iespējas un realitāte). Starptautiskā konference „Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums III. Rīga. 2013.gada 19.decembrī.