2013. gads

  •        LU Pētniecības projekts „Valodu politikas īstenošanas izpēte angļu valodas vērtēšanas sistēmas ieviešanai LU’ LU reģ. Nr. B-ZB335-ZF-N- 251. (Karapetjana, I., Vinčela, Z.)
  •        LU projekts reģ. Nr. 2012/172. Konferences pieteikums: 2. starptautiskais zinātniskais simpozijs Language for International Communication: Linking Interdiscplinary Perspectives, 2013. gada 23.-24. maijs. (Farneste, M.)
  •        Erasmus IP Nr. 2012- 1-LV1-ERA10-03680 Cross-Cultural Competence and  Interaction.      (Karapetjana, I., Roziņa, G.)         
  •        Eiropas Komisijas un Eiropas parlamenta projekts Conference Interpreting (Veisbergs A.)
  •        “Latviešu valodas Leksiskās sistēmas maiņas un to atspoguļojums vārdnīcās”(2010-2013) (LZP) (vad. I.Jansone, koord. A.Veisbergs; M.Brēde, G.Ločmele, A.Šalme)
  •        Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” apakšprojekts „Latviešu valodas jaunaizguvumu korpuss” (Ločmele, G.)
  •        ASV Luisa Kerola biedrības projekts „Alice 150” par „Alises Brīnumzemē” tulkojumiem (Ločmele, G.)
  •        Eiropas Parlamenta projekts „Akadēmiskā sadarbība. Terminoloģijas pētniecība IATE (InterActive Terminology for Europe),” (Ločmele, G.)
  •        OPTIMALE (Optimising professional translator training in a multilingual Europe), (Ločmele, G.)
  •       Eiropas Komisijas EMT (European Master’s in Translation), (Ločmele, G.)