2014. gads

  •        LU Pētniecības projekts,  Nr. 2014/ZP-335 Uz pētījuma rezultātiem balstītas angļu valodas vērtēšanas sistēmas ieviešana LU. (Karapetjana, I., Vinčela, Z., Kuzmina, J., Spirida, M.)
  •        Latviešu valodas gramatika, reģ. Nr. LU ZD2014/29903 (Kalnbērziņa, V., Vinčela, Z.)
  •        Bridging the Gap Between Higher Education, Labour Market and its Corporate Culture. Erasmus+ Programme, Key Action 2: Strategic Partnerships. Iesniegts. Iekļauts rezerves sarakstā. (Karapetjana, I., Roziņa, G.)
  •        Eiropas Komisijas un Eiropas parlamenta projekts Conference Interpreting (Veisbergs A.)
  •        Dalība valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība”  apakšprojektā “Latviešu valodas jaunaizguvumu korpuss” (vad. I.Jansone, koordinators A.Veisbergs; M.Brēde, G.Ločmele, A.Šalme)
  •        Eiropas Komisijas EMT (European Master’s in Translation) (Ločmele, G.)
  •        LU ESF projekts  „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu augstākās izglītības studiju programmas un mentoru profesionālās pilnveides programmas izstrādē” Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001. (PPMF, Spoģe, I. -eksperte, pasniedzēja)
  •       Erasmus projekts: Starptautiskā Erasmus vasaras skola: EIP Summer School 2014 „Language Contact in Contemporary Europe” 2014.gada 14.-24.augustam, Greifsvaldes Universitāte, Vācija (Sproģe, I.)
  •        Projekta organizēšana un dalība ar ievadreferātu kopā ar 10 LU HZF Tulkošanas un Vācu MSP studentiem Gētes Institūta, Ventspils Augstskolas un Sproģes I. kopīgi organizētajā „Tulkotāju darbnīcā” „Filmu tulkošana” Gētes Institūta Rīgā telpās, 2014.gada 8.-10.septembrim.