2015. gads

  •         „Atbalsts Latvijas Universitātes starptautiskās sadarbības projektiem un citiem starptautiskās sadarbības pasākumiem zinātnē un tehnoloģijās – 2”  Nr. 2015/0008/2DP/2.1.1.2./14/APIA/VIAA/004. Projekta finansējums: S167-ESS174-ZF-N-015
  •         Izstrādāts un iesniegts  ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Horizon 2020" projekta „Eiropas Savienība un Austrumpartnerība: socio-ekonomiskie un multilingvālie izaicinājumi un risinājumi” EUROPE AS A GLOBAL ACTOR, H2020-INT-SOCIETY-2015, Sub call of H2020-INT-2014-2015.(Karapetjana, I., Roziņa,G., Kuzmina, J.)
  •         Projekta „Latvijas Universitātes institucionālās kapacitātes attīstība” 2.2. aktivitāte; LU reģistrācijas Nr. ESS2015/175, Projekta finansējums: S168-ESS175-ZF-N-015; līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.” (Karapetjana, I., Roziņa, G., Kalnbērziņa, V., Vinčela, Z.)
  •         Eiropas Komisijas un Eiropas parlamenta projekts Conference Interpreting (Veisbergs A.)
  •         Latviešu valodas gramatika, reģ. Nr. LU ZD2014/29903 (Kalnbērziņa, V., Vinčela, Z.)
  •         Latviešu valodas apguve studijām - ārvalstu studentu  integrācija studiju procesā. LU Akadēmiskās attīstības projekts. 01.01.2015-01.09.2015
  •         Eiropas Komisijas EMT (European Master’s in Translation) (Ločmele, G.)
  •        „Diskursa kompetences un bilingvāla mācību priekšmetu apguve: visaptverošas kompetences valodu un mācību priekšmetu sekmīgai apguvei (CLIL un literaritāte). Grāca, Austrija: Nr. 3/2015 (CLIl and literacy) CLIL and Literacy 2., 3. jūnijs ECML (Eiropas Moderno valodu centrs) un LIZM/Valsts izglītības satura centra projekts www.ecml.at/clilandliteracy, (Sproģe, I.)