2018. gads

 1. Spirida, M., Bicjutko, T., Kalnbērziņa, V. Studying Innovative Methods of Education for Languages through Theatrical Activities, ZD2017/20436, 1.11.2017.-30.10.2019
 2. Farneste, M. LU Akadēmiskās attīstības projekta ‘Baltic Journal of English Language, Literature and Culture 8. sējums’ (AAP Nr. 2018/47); 23.03.2018. g. izstrāde un tā vadīšana.
 3. Kalnbērziņa, V. Kompetenču pieeja mācību saturā. Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs, Īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021
 4. Karapetjana, I, Roziņa, G. 2018.g. ERASMUS+ Capacity Building projekta “ Mitigate the Impact of Fourth Industrian Revolution on Indian Society: EDUREFORM sagatavošana iesniegšanai sadarbībā ar projekta autoru un iesniedzēju Čitkaras Universitāti (Indija)
 5. Karapetjana, I, Roziņa, G. 2018.g. HORIZON 2020 (Research and Innovation) projekta “Sustainable Alliances of Technology and Maritime Cultural Heritage for Development, Entrepreneurship, Empowement and Action in Peripheral Costal Communities (SEACCOM) sagatavošana iesniegšanai sadarbībā ar projekta autoru un iesniedzēju Porto Politehniskā institūta Starpkultūru komunikāciju centru (Portugāle).
 6. Karapetjana, I, Roziņa, G. 2018.g.HORIZON 2020 (Research and Innovation) projekta “ The Creative Potential of Intercultural Relations Between Higher Education and Businesss through representations of Business-related Themes in Cultural Productions” sagatavošana iesniegšanai sadarbībā ar projekta autoru un iesniedzēju Porto Politehniskā institūta Starpkultūru komunikāciju centru (Portugāle).
 7. Karapetjana, I., Roziņa, G. 2018.g. ERASMUS+ Capacity Building projekta “ Teaching in an Additional Language in Higher Education: Challenges and Solutions for Multilingual Practices (TIALHE) sagatavošana iesniegšanai sadarbībā ar projekta autoru-iesniedzēju Milānas Universitāti (Itālija).
 8. Karapetjana, I., Kuzmina, J., Spirida, M., Vinčela, Z.. 01.01.2018.-31.12.2019. Latvijas – Baltkrievijas sadarbības programmas zinātniski pētnieciskais projekts “Kopīgas  Eiropas pētniecības telpas  izveide maģistrantūras un doktorantūras studentiem: satura un valodas integrētās apguves pieeja” (uzrakstīts pieteikums, iesniegts VIAA, bet vēl nav apstiprināts, 30000 eiro).
 9. Karapetjana, I. Developing Content and Language Integrated Learning – Resource and Training Centre for A mulTilingual India CLIL@India. (2016-2019) KA2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Capacity Building for HE. Projekta koordinatore Latvijā
 10. 2018. LZP Fundamentālie un lietišķie pētījumi projektu konkurss. Iesniegts projekts “Identity of Riga Urban Space” Izp-2018/2-0233. (projekts apstiprināts bez finansējuma) (Karapetjana, I, Roziņa, G, Kuzmina, J, Spirida, M. Lapa, L.T.)
 11. Dalība VPP “Latviešu valoda”, VPP, LU 2018-2021 Nr. VPP-IZM-2018/2-002, LU reģ. Nr. VPP2018/1 (Karapetjana, I., Karpinska. L.)
 12. 2018. LZP Fundamentālie un lietišķie pētījumi projektu konkurss. Iesniegts projekts “Identity of Riga Urban Space” Izp-2018/2-0233. (projekts apstiprināts bez finansējuma) (Karapetjana, I, Roziņa, G, Kuzmina, J, Spirida, M. Lapa, L.T.)
 13. Kuzmina, J. 01.2018.-10.2018 “Mobilo un interaktīvo iespēju integrēšana Angļu filoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu īstenošana”, LU, Nr. 2018/5sp, pētnieks (1000 eiro)
 14. Veisbergs, A.: Piesaistīts Eiropas komisijas finansējums – EUR 30 000,-
 15. Veisbergs, A.: Dalība “Neironu tīkli” projektā ERAF.
 16. Vinčela, Z. Darbs pie Eiropas Sociālā fonda projekta dokumentācijas “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (SAM 8.2.1. 2. kārta, 2019. – 2023, kas paredz ES struktūrfondu finansējuma piesaisti)
 17. Vinčela. Z. Izstrādāts, iesniegts un akceptēts LU Attīstības projekts Nr. 2018/5sp “Mobilo un interaktīvo iespēju integrēšana Angļu filoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu īstenošanā”
 18. Vinčela, Z. Tika sagatavota dokumentācija, ieniegts un pieņemts LU Akadēmiskās attīstības projekts Nr. 2019/5sp “Mobilo un interaktīvo iespēju integrēšana Angļu filoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu īstenošanā” proj. vad