2013. gads

1. Apse, V. un Farneste M. Common errors in the use of English verb forms. 2. starptautiskais zinātniskais simpozijs Language for International Communication: Linking Interdiscplinary Perspectives Book of abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte, ISBN 9789984457185. lpp.12. 2. Brēde, M. Characteristics of Publicistic Intonational Style in English and Latvian. Zmogus kalbos erdveje. 7 Moksliniu straipsniu rinkinys. Kaunas, Lithuania, lpp.86-95. 3. Brēde, M. Characteristics of the Publicistic Style of Intonation in English and Latvian. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture 3, Riga: University of Latvia, Faculty of Humanities, lpp. 4-19. 4. Brēde, M.  Jaunvārdi preses izdevumos un to terminoloģiskais potenciāls. Aktuālās tendences terminoloģijas teorijā un praksē. Rakstu krājums. Rīga: LU, LVI, lpp.127- 139. 5. Brēde, M.  Diskusijas kā informatīvā intonācijas stila žanra fonostilistiskais raksturojums. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 17 (1). Liepāja.24-38). 6. Brēde, M.  Diskusijas kā informatīvā intonācijas stila žanra fonostilistiskais raksturojums. Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi. J. Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU, LVI, lpp. 15-17. 7. Brēde, M.  Phonostylistic Features of Discussion as a Type of Informational Style of Intonation in English. The 2nd International Symposium ‘Language for International Communication: Interdisciplinary Perspectives’, 2013. gada 23.-24. maijs Book of Abstracts, ISBN 9789984457185, lpp.14–15. 8. Brēde, M.  Variation of Suprasegmental Features of the Publicistic Style of Intonation in Latvian. 10th Conference on Baltic Studies in Europe. 2013.gada 16.-19. jūnijs. Abstracts (CD), Tallinn, Estonia. 9. Cigankova, N. A cropus-driven approach to revealing discourse-pragmatic phenomena in webinar English. 2nd International symposium "Language for international communication: linking interdisciplinary perspectives", 2013.gada 23.-24.maijs, Riga, Latvia, Book of abstracts, Rīga: Latvijas Universitāte, ISBN 9789984457185, lpp.16. 10. Cigankova N., un Vinčela Z. Controlling sociolinguistic vaeriables in quantitative corpus-based research of variation in English .Valoda - 2013: valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: Saule,  S.Polkovņikova (red.). ISSN 1691-6042. 23. sēj., 246.-256. lpp. 11. Farneste, M. What is the meaning of school/university essay and related terms in English and Latvian? Baltic Journal of English, Language and Culture, Volume 3: 33.- 45. lpp.  12. Farneste, M. Organization of Argumentative Essays in Latvian and English. Valoda 2012. Valoda dažādu kultūru kontekstā. XXII Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils Universitāte: Akadēmiskais apgāds “Saule”. 89-95. lpp. 13. Kalnbērziņa, V. Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs. Inovācijas skolotāju izglītībā 21. gadsimtā: studiju programma "Skolotājs" : apakšprogrammas. Rīga : Latvijas Universitāte. ISBN 9789984457529. 115.-124.lpp. 14. Kalnbērziņa, V. Common European framework impact on English language speaking test in Latvia. 2nd International symposium "Language for international communication: linking interdisciplinary perspectives", 2013.gada 23.-24.maijā, Riga, Latvia: Book of abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 9789984457185. 25.-26. lpp. 15. Kalnberzina, V. un  Vineta Rutenberga, V.  Syntactic Indicators Of Language Acquisition Levels in English and French Written language learner corpora Lublin Studies In Modern Languages And Literature 37, 2013, http :// http://www.lsmll.umcs.lublin.pl/ 16. Karapetjana, I. un Kuzmina, J. Формализм vs функционализм  или формализм +функционализм: какая модель дискурс-анализа сегодня работает в Латвии? La Table Ronde.Mинск: РИВШ, (2) 59-63, Minska, Baltkrievija. 17. Karapetjana, I. un Kuzmina, J. Дискурс-анализ в контексте прикладной лингвистики: опыт Латвийского университета.La Table Ronde.Mинск РИВШ, (2) 361-63, Minska, Baltkrievija. 18. Karapetjana, I. un Roziņa, G. Current Research Tendencies in Applied Linguistics.  2nd International Symposium ‘Language for International Communication: Interdisciplinary Perspective’. Book of Abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 9789984457185. 27.lpp. 19. Karapetjana, I. un Roziņa, G. Speech Act of Complimenting as an Integral Component of Intercultural Competence. “Язык и культура”.  Киев: Издательский Дом Дмитрия Бураго.   Выпуск 16 Том III (165) 119.-128. lpp.                         20. Karpinska, L. Outside Matter Components of English-Latvian Dictionaries Compiled before World War II. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Vol. 3. Rīga: Latvijas Universitāte, 65.-75. lpp. ISSN 1691-9971 21. Karpinska, L. Macrostructure of English-Latvian Dictionaries. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 17.sēj., 2.d.: Valoda un vide, terminoloģija, tulkošanas jautājumi. Liepāja, 75.-82.lpp. ISSN 1407- 4737 22. Karpinska, L. User's guides in English-Latvian dictionaries. 2nd International symposium "Language for international communication : linking interdisciplinary perspectives" : 2013.gada 23.-24.maijā. Riga, Latvia: Book of abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte, ISBN 9789984457185, 27-28.lpp. 23. Kuzmina, J. Genre Analysis of Quality Assurance (ISO 9000) Documentation. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Vol. 3. Rīga: Latvijas Universitāte, 76.-86. lpp. ISSN 1691-9971  24. Kuzmina, J. Interduscursivity and intertextuality in IT professional discourse. 2nd International symposium "Language for international communication : linking interdisciplinary perspectives" : 2013.gada 23.-24.maijā , Riga, Latvia. Book of abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 9789984457185 - 31.lpp. 24. Liepiņa, D. Interface and conflict of English and Latvian legal terminology.  2nd International symposium "Language for international communication: linking interdisciplinary perspectives",  2013.gada 23.-24.maijā, Riga, Latvia. Book of abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 9789984457185. 31-3, lpp. 25. Liepiņa, D. Insight into the origin of some English metaphoric legal terms. Vārds un tā pētīšanas aspekti.  17.sēj., 2.d.: Valoda un vide, terminoloģija, tulkošanas jautājumi, ISSN 1407- 4737. 145.-150.lpp. 26. Liepiņa, D. Trends in the Transfer of Metaphorical Legal Terms from English into Latvian. Valoda - 2013 : valoda dažādu kultūru kontekstā / atb. red. Svetlana Polkovņikova. (Zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte.). Daugavpils : Saule, 2013. 23. sēj., 166. – 174.lpp. ISSN 1691-6042. 27. Ločmele, G. Tulkotāja loma reklāmā latviešu valodas attīstības procesu kontekstā. Tēzes: Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 43.-44. lpp. 28. Ločmele, G. Reklāmas valoda. Latviešu valoda. Prof. A. Veisberga redakcijā. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 341.-353. lpp. 29. Ločmele, G. Tulkotāja loma reklāmā latviešu valodas attīstības kontekstā. Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 21. laidiens. O. Bušs (red.). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 105.-119.lpp. 30. Ozoliņa, O. La formation des mots dans le français médiéval et contemporain. Actas del XXVI Congreso internacional de Linguistica y de Filologia Romanicas, 6-11 sepiembre 2010, Valencia. Tome III, Ed. Walter DE GRUYTER, 577.-587. lpp. 31. Ozoliņa, O. Altérité comme composante de l`émotion dans l`interaction verbale et non verbale. 2th International Symposium `Language for International Communication: Linking interdisciplinary perspektives, 23-24 May 2013.gada 23.-24.maijam, Riga, Latvia, Book of Abstracts, ISBN 9789984457185. 63.-64.lpp. 32. Rozina, G. un Karapetjana, I. Interdiscourse Communication: the Linguistic Relativity Perspective. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. № 4., 59.-70.lpp. 33. Roziņa, G.  Banking and Finance Discourse: Towards Metaphor in Use. Latvijas Universitāte: Akadēmiskais Apgāds.  34. Sokolova, I. Communicative competence development in educational setting.  2nd International symposium "Language for international communication: linking interdisciplinary perspectives" : 2013.gada 23.-24.maijā, Riga, Latvia. Book of abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 9789984457185. 44-45. lpp. 35. Spirida, M. Expressions of appraisal in the Latvian cultural canon. 2nd International symposium "Language for international communication : linking interdisciplinary perspectives" . 2013.gada 23.-24.maijā, Riga, Latvia. Book of abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 9789984457185, 45.lpp. 39. Šalme, A. Terminu pārvaldība lingvodidaktikas jomā. Vārds un tā pētīšanas aspekti” Rakstu krājums 17. Liepāja: LiePa, 208. – 217. lpp. 40. Šalme, A., Auziņa, I. Latviešu valodas prasmes līmeņi. Pamatlīmenis A1, A2. Rīga : LVA. [skatīts 2014. g. 27. febr.]. Pieejams šeit 107. lpp. 41. Vinčela, Z. Generic pronouns in Latvian student-composed essays in English: A comparison of the BNC and BCML. Corpus Linguistics 2013 Konferences tēzes. Lancaster University: UCREL, 360. – 362. lpp. 42. Cigankova, N. un Vinčela, Z. Controlling sociolinguistic vaeriables in quantitative corpus-based research of variation in English. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātniskais rakstu krājums XXIII. Daugavpils Universitāte: Akadēmiskais apgāds „ Saule”, 246. – 256. lpp. 43. Vinčela, Z. Linking adverbials in the corpus of student-composed texts. Man and the World. Nr. 15/1, 210. – 217. lpp. 44. Vinčela, Z. Tagging errors in non-native English language student-composed texts of different registers. 2nd International symposium "Language for international communication : linking interdisciplinary perspectives", 2013.gada 23.-24.maijā, Riga, Latvia: Book of abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte, ISBN 9789984457185 51.-52.lpp. 45. Vinčela, Z. Generic pronouns in Latvian student-composed essays in English [elektronisks resurss]: a comparison of the BNC (British National Corpus) and BCML (Balanced Corpus of Modern Latvian): [posters] 362.lpp. // Corpus Linguistics, 2013 : [7th International Conference CL2013, Lancaster University] : Abstract book / A.Hardie, R.Love (red.). Lancaster: UCREL, 360.-362. Lpp. 46. Veisbergs A. A Nation Born in Translation (Latvian Translation Scene). 2nd International symposium "Language for international communication : linking interdisciplinary perspectives", 2013.gada 23.-24.maijā, Riga, Latvia: Book of abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte, ISBN 9789984457185. 50.-51.lpp. 47. Veisbergs A. Reality and Perceptions of Multilingualism in the Baltic States. Humanities and Social Sciences. Latvia. 21. (I) 52.-71.lpp. 48. Veisbergs A., Phraseological Units and Idioms, East and West and Where Do We Stand. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Vol. 3, 109.-121. lpp.  49. Veisbergs A., The Role of Translations in Modernizing Identity (Latvian and Baltic Languages, Literatures and Self-Expression). Abstracts of the 10th Conference on Baltic Studies in Europe. Tallinn, UT. 50. Veisbergs A., English and Latvian Word Formation Compared. LU Apgāds. 51. Veisbergs A., The Role of Translations/Translators in Modernizing Identity (Baltic Languages, Literatures and Self-expression). Abstracts of the First Baltic Student Conference "Bridges in the Baltics". Tartu: Tartu University. 9.lpp. 52. Veisbergs A., Language Contact Induced Semantic Change. Abstracts of the International conference „Languages and People: Space, Time, Identity”. Vilnius: Vilnius University. 8.-9.lpp. 53. Veisbergs A., Latviešu valoda. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. (A. Veisberga redakcijā). 54. Veisbergs A., Latviešu valoda – kopīgā, dažādā un atšķirīgā Latviešu valoda. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 13.-15.lpp. 55. Veisbergs A., Latviešu valodas frazeoloģija. Latviešu valoda. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 157.lpp.-174.lpp. 56. Veisbergs A., Tulkojumvaloda. Latviešu valoda. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 373.-391.lpp. 57. Veisbergs A., un Jansone, I.  Vārdnīcas. Latviešu valoda. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 345.-452. lpp. 58. Veisbergs A. Leksiskā un semantiskā interference. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 17. 2. Liepāja: Liepājas Universitāte. 232.-247.lpp. 59. Veisbergs A. Latvian Translation Scene, Change of Canons. Abstracts of the International conference „Version, subversion, translation”. Porto: University of Porto. 5.-6.lpp. 60. Veisbergs A. Paratexts in Translations of Canonical Texts (the Case of the Bible in Latvian). Vertimo Studijos 6. 75.-86.lpp. 61. Veisbergs A. Latvijas un latviešu atainojums angļu valodas avotos.  Latvieši un Latvija. 1. Sēj. Rīga:  LZA. 469.-498.lpp.