2014. gads

1. Brēde, M.  Contrastive Research in Latvian-English Phonetics and Phonology. International Scientific Conference ‘Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems’ dedicated to the 100th anniversary of Dr. Alise Laua. 2014. gada 6.-7.februārim. Abstracts. Riga: LU, LVI. 18. lpp. 2. Brēde, M.  Linguistic Iconicity in Translation. The 6th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation ‘Translation, Quality, Costs’. 2014.gada 30.-31. janvāris. Abstracts. Riga. 6.lpp. 3. Brēde, M. Phonostylistic Features of Discussion as a Type of Informational Style of Intonation in English. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture 4, Riga: University of Latvia, Faculty of Humanities.18.-29.lpp.  4. Brēde, M. Linguistic Icinicity in Translation. Proceedings of the 6th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Translation, Quality. Costs. Riga; The University of Latvia Press, 19.-29. lpp. 5. Brēde, M. Lingvistiskais ikonisms kā daiļliteratūras izteiksmes līdzeklis. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 18 (1). Liepāja: Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, 33.-42.lpp. 6. Brēde, M. Contrastive Research in Latvian-English Phonetics and Phonology. Linguistica Lettica, 22.  Rīga: Latviešu valodas institūta žurnāls, 16. - 28. lpp. 7. Brēde, M. Phonostylistic Features of Publicistic Style of Intonation in English and Latvian as Manifest in the Use of Nuclear Tones. Valoda – 2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā. ZRK XXIV.  Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 260.- 267. lpp. 8. Karapetjana, I. un Roziņa, G. Current Research Tendencies in Applied Linguistics. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Riga: University of Latvia, Vol.4.  44-55.lpp.  ISSN 16919971  9. Karapetjana, I. Book review: Roziņa, G. (2013) Banking and Finance Discourse: Towards Metaphor in Use. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Riga: University of Latvia. ISSN 16919971. Vol.4, 132.-133. lpp. 10. Karapetjana, I. Hedges as Deliberate Means to Achieve Diplomatic Goals on Syria Crisis, „Topical Problems of Cross-Cultural and Crosslinguistic Communication”. Trešās starptautiskās konferences materiāli “Language through Culture”.Yerevan: Lingva, ISBN – 978-9939-56-124-0. 221. -237. lpp. 11. Karapetjana, I. Academic identity and engagement construction in research articles. “World Languages. Language and Cultural Identity in the Modern World”, Pleskavas valsts universitāte. Krievija. ISBN 978-5-91116-273-3. 8.-16.lpp. 12. Karapetjana, I. un Placinska, A.  Language of troubled times: creativity of order vs disorder. Tēzes.D. Dalbiņa (red.)… [et al.]. Riga: RTU Press. ISBN 9789934106019. 14.lpp. 13. Karpinska, L. Development of English-Latvian Lexicography During Soviet Period. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 18. sēj. Liepāja: LiePA, 126-135. lpp. ISSN 1407-4737 14. Karpinska, L. User’s Guides in General English-Latvian Dictionaries. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Riga: University of Latvia, Vol. 4, 56-68. lpp.  ISSN 1691-9971. 15. Karpinska, L., Treilona, M., Dorošenko, J. English for Advanced Studies. 2. rediģētais un papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 288. lpp. ISBN 978-9934-0-3800-6 16. Liepiņa, D. The heavy burden of accountability in the search of terminological equivalents. Valoda - 2014 : valoda dažādu kultūru kontekstā / atb. red. Svetlana Polkovņikova. (Zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte.). Daugavpils : Saule, 2014. 24. sēj., 160.-165.lpp. ISSN 1691-6042. 17. Liepiņa, D. Use of terminology in English versions of doctoral studies documents. Vārds un tā pētīšanas aspekti [Nr.]18 (2): Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi (2014), 148.-154.lpp. ISSN 1407-4737. 18. Ločmele, G. Sociolinguistic Situation of Advertising in Latvia as a Cause of its Quality Issues. Sestais Starptautiskais Rīgas simpozijs ”Tulkojums, kvalitāte, cena” Tēzes. Rīga, Latvija.  2014. gada 30.-31. Janvāris. 15.-16. lpp. 19. Ločmele G. Book review. Andrejs Veisbergs (2013). English and Latvian Word Formation Compared. Riga: The University of Latvia Press | ISBN 978-9984-45-764-2, Riga, 2014, ISSN 16919971. 130.-131.lpp. 20. Mousten, B., Locmele, G. Knowledge Representation in Texts across Borders, Professions and Knowledge. Abstract. The 5th International 360° Conference. Encompassing the Multimodality of Knowledge. May 8-10, 2014. P.53. 21.Ločmele, G. The Sociolinguistic Situation of Advertising in Latvia as a Cause of its Quality Issues. In: Translation, Quality, Costs. Proceedings of the 6th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Riga: The University of Latvia Press, 2014, pp. 56-70. 22. Mousten, B.,Locmele, G. Knowledge Representation in Travelling Texts: from Mirroring to Missing the Point! JOOKC.COM International – Peer-reviewed – Open-access – Journal of Organizational Knowledge Communicationa. Vol 1, No 1 (2014), pp. 62-82. 23. Ozoliņa, O. Outils pour l’éducation au plurilinguisme et à l’interculturel. – Actes du 2e Congrès européen de la FIPF „Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français. De la diversité à la synergie.”; Prague, du 8 au 10 septembre 2011, 5 lpp. (iesniegts pulicēšanai). 24. Ozoliņa, O. Altérité comme composante de l`émotion dans l`interaction verbale et non verbale, 15 pages „Harmattan” Parīze, Francija. 25. Placinska, A. La traducción de los nombres propios letones al español. // Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives., Riga: University of Latvia Press, 2014, 349-363. lpp., ISBN 978-9984-45-798-7 26. Placinska, A. Sieviete, valoda un dzimumsocialitāte Spānijā. DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 56. STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES RAKSTU KRĀJUMS, Daugavpils universitāte, apgāds Saule, 2014.  ISBN 978-9984-14-703-1, elektroniskais izdevums, 121.-129. Lpp,  27. Spirida, M. Phonological salient units as patterns of Latvia representation in British media.  “Topical problems of cross-cultural and cross-linguistic communication”. Proceedings of the 3rd International Conference “Language through Culture”. Erevāna, Armēnija: Lingva. ISBN – 978-9939-56-124-0. 476 p. 28. Sproģe, I. „Scenes and Frames” Theorie als förderndes Instrument bei der Übersetzung und dem Fremdsprachenerwerb Language for International Communication:Linking Interdisciplinary Perspective. University of Latvia Press, 2014., 311.-322. lpp. 29.  Sproģe, I. Ieskats latviešu valodas īpašvārdu atveides attīstībā publicistiskajos tekstos vācu valodā 20.-21.gs. (Letonistes, onomastes Vallijas Dambes (1912–1995) simtgadei veltītās starptautiskās zinātniskās konferences „ONOMASTIKAS PĒTĪJUMI” 2012. gada 10.–12. Maijā materiāli, Rīga, 2014., LU Latviešu valodas institūts 338. – 353. lpp. 30. Sproģe, I.Scenes and Frames” – Theorie als förderndes Instrument bei der Übersetzung und dem Fremdsprachenerwerb Language for International Communication:Linking Interdisciplinary Perspective. University of Latvia Press, 311.-322. lpp. 31. Sproģe, I. "Scenes and frames" - theories als förderndes Instrument bei der Übersetzung und dem Fremdsprachenerwerb. 2nd International symposium "Language for international communication: linking interdisciplinary perspectives" : 23-24 May 2013, Riga, Latvia : book of abstracts / Department of English Studies and Centre for Applied Linguistics, Faculty of Humanities, University of Latvia. [Rīga] : Latvijas Universitāte,  ISBN 9789984457185. P.73 32. Sproģe, I./Krūze A. Das Wirken Johann Gottfried Herders im Kontext der Bildungsgeschichte Lettlands (Riga: 1764–1769) In: Jens Blecher, Peter Gutjahr-Löser, Dieter Schulz (Hg.)Theodor-Litt-Jahrbuch 2014/9: "Geschichte - Verantwortung - Vorbild", Band 9216 Seiten, ISBN 978-3-86583-904-6 33. Sproģe, I Lettische Volkslieder und ihre Übersetzung als Bestandteil der deutschen Aufklärung Valoda dažādu kultūru kontekstā. XXIV zinātnisko rakstu krājums VALODA-2014, Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“ ISBN 978-9984-14697-3, 217.-226. lpp. 34. Sproģe, I „Sprachmittlung“ und „Sprachmitteln“ im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen, S. 15-19. In: Mein Fach Deutsch, Zeitschrift des Deutschlehrerverbandes Lettland, November 35. Auziņa,I., Vaivade, V., Šalme, A., Berķe, M., Lazareva, A. Latviešu valoda pieaugušajiem. (A1 līmenis; mācību līdzekļu komplekts). Rīga: Latviešu valodas aģentūra. 36. Šalme A. No izrāviena uz jaunu ceļa posmu valodas apguvē jeb Breakthrough un Waystage līmeņu apraksts latviešu valodā. Zinātniski metodisks izdevums „Tagad”. 2014. Nr.1(8). 2. – 8. lpp. 37. Šalme A. Mēs rakstām sava priekšmeta vēsturi. Zinātniski metodisks izdevums „Tagad”. 2014. Nr.1(8). Redaktora sleja. 1.lpp. 38. Vinčela, Z. CLAWS7 Part-of-speech Annotation Constraints of Non-native English Language Student-composed Texts of Different Registers. // Baltic Journal of English part Language, Literature and Culture, 2014 (4) 122. – 129. lpp. 39. Vinčela, Z. (2014) Trešās personas vietniekvārdi zinātniskajos rakstos latviešu un angļu valodā. 50 prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Viapārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums” Referātu tēzes. Rīga Latvijas universitāte. 40. Veisbergs A. Translation Quality, Translator’s Visibility, Paratexts. Abstracts of  The 6th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation „Translation, Quality, Costs”  Riga:  LU. 19.lpp. 41. Veisbergs A. Parateksti un Bībeles tulkojums (iespējas un realitāte). Valsts valodas komisijas Raksti 6.sēj. Rīga: Zinātne. 144.-158.lpp. 42. Veisbergs A. The Nation Born in Translation (Latvian Translation Scene). Baltic Journal of English Language, Literature and Culture, vol 4. 102.- 121.lpp. 43. Veisbergs A. The Image of Latvians and Estonians in Anglophone Sources. In Abstracts of the International Conference “Typology and Contacts of Baltic and Finnic languages and literatures”. Tartu: Tartu universitāte, Igaunija. 44. Veisbergs A. (co-author) Bear’s Ears. Rīga: Zinātne. 45. Veisbergs A. Translation in Latvia during the German Occupation Period (Trends and Policies in 1941-1945). Abstracts. Translation und das “Dritte Reich”. Berlin: Humboldt Universitaet. 26. lpp. 46. Veisbergs A. Literārā valoda un normas lingvistiskajā praksē: Eiropas pieredze un tradīcijas. Literārā valoda, standartvaloda, normas. Rīga: LVA. 7.-21.lpp. 47. Veisbergs A. Translation Policies in Latvia during the German Occupation.  Vertimo Studijos. 17. 31- 44. 31. ISSN 2029-7033 48. Veisbergs A., Ločmele, G.Translation Quality, Translator Visibility, Paratexts. Translation, Quality, Costs. Proceedings of the 6th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. (Eds, A. Veisbergs). Riga: The University of Latvia Press. 97.-117.lpp