2015. gads

1. Brēde, M. Nenoteiktības un aptuvenības elementi publiskajā mutvārdu saziņā.  Jāņa Endzelīna 142.dzimšanas dienas atceres starptautiskā zina. konference “Letonika un kultūru migrācija”. Tēzes. Enz Tezes 2015_19.02.pdf (10.-12.) 2. Brēde, M. Function word prominence in publicistic style of intonation. 2nd International Scientific Conference ”Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems” Abstracts. Riga, p. 6. 3. Brēde, M. Nenoteiktības un aptuvenības elementi publiskajā mutvārdu saziņā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 19 (2). Liepāja: Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, 13.-24.lpp. 4. Brēde, M. Changeability within the lexical level of Latvian under the impact of Global English. XII Starptautiskais baltistu kongress. Globalizācija un reģionālisms Valodu un kultūras mijiedarbības glokālais raksturs. Tēzes (174. lpp)  5. Farneste, M. Moves in the Introduction Sections of applied linguistics research articles. Baltic Journal of English, Language and Culture, Volume 5: 27.-40. lpp  6. Kalnbērziņa, V. Validity of Roleplay in Sociocultural Competence Assessment. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture, Volume 5, University of Latvia, 41.-52. lpp.  7. Karapetjana, I. Research article in English: a challenge for a non-native speaker.  Академический дискурс и дискурсный подход в преподавании ино­странных языков [Электронный ресурс] : материалы Международного круглого стола, Минск, 16–18 апр. 2015 г. / под общ. ред. О. В. Лущинской, А. В. Поповой, Е. А. Тихомировой. – Минск : БГУ, ISBN 978-985-566-161-1, tēzes, 9.lpp  8. Karapetjana, I. un Lokastova, J. Register of Electronic Communication at Sea. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Riga: University of Latvia. Volume 5. 52.-61.lpp                      9. Karpinska, L. English-Latvian Lexicographic Tradition. A Critical Analysis. Berlin/Boston: Walter de Gruyter. 10. Liepiņa, D.   Metamorphosis of Literary Allusions in Terminology= Literāro alūziju metamorfoze terminoloģijā . Valoda - 2014 : valoda dažādu kultūru kontekstā / atb. red. Svetlana Polkovņikova. (Zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte.). Daugavpils : Saule, 2015. 25. sēj., ISSN 1691-6042, 285.-291.lpp. 11. Liepiņa, D.  “Second Life” of Fairy Tale Characters in Metaphoric Terms. Vārds un tā pētīšanas aspekti ISSN 1407- 4737. 19.sēj., 2.d.: Valoda un vide, terminoloģija, tulkošanas jautājumi (2015), ISSN 1407-4737, 179.-188.lpp. 12. Ločmele, G. Latviešu valodas ilgtspēja, kvalitāte un konkurētspēja reklāmā. Scriptus Manet. Liepājas Universitātes humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls, Nr. 2. Liepāja: LiePA, 2015. 23 lpp. 13. Baiža, K., Ločmele, G. Alise in a Latvian Wonderland. Alice in a World of Wonderlands. The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece. Volume One. Essays. New Castle, Delaware, USA: Oak Knoll Press, 2015, pp. 349-351 14. Baiža, K., Ločmele, G. Latvian 1937. Back-translation by Kristīne Baiža; notes by Kristīne Baiža and Gunta Ločmele. Alice in a World of Wonderlands. The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece. Volume Two. Back-Translations. Ed. Jon A. Lindseth. New Castle, Delaware, USA: Oak Knoll Press, 2015, pp.350-352. 15. Āboliņa, I., Logina, G., Caseti, C., Šteinberga, E., Baiža, K., Ločmele, G. Latvian 1990. Alice in a World of Wonderlands. The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece. Volume Two. Back-Translations. Ed. Jon A. Lindseth. New Castle, Delaware, USA: Oak Knoll Press, 2015, pp. 353-355. 16. Placinska, A.  Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valodā:ieteikumi. Rīga:LVA, 2015, 175 lpp. ISBN 978-9984-829-20-3. 17. Placinska, A. Romāna „Guntera ziema” simbolisms.//Huans Manuels Markoss „ Guntera ziema”(tulkojums no spāņu valodas), Rīga: RTU izdevniecība, 2015.g. 5-11.lpp.,  ISBN 978-9934-10-741-2 18. Roziņa, G. Linguistic Politeness in Communication . “ Semiotics of Intercultural Communication: From Theories to Practices ”(Sarmento, C. and Moreira, C.C. eds)  Lisbon (Portugal): Afrontamento, 483.-503. Lpp. 19. Roziņa, G. Indirect Communication and Face-saving Factor. Starptautiski recenzēts zinātnisks  žurnāls “ Russian Linguistic Bulletin” , Vol.1, 29.-35.lpp. 20. Roziņa G. Social Interaction in the Context of Multilingualism: From Theory to Practice. “Sustainable Multilingualism. Biannual Scientific Journal”, Vol. 6, 90.-107.lpp. 21. Spirida, M., Towards the Framework for the Analysis of National Representation A Collection of research papers and insights on DISCOURSE LINGUISTICS AND BEYOND Volume 1 DISCOURSE IN ACADEMIC SETTINGS ISBSN 978-3-9816960-6-6, EH Sprachlit, Regensburg, Germany  22. Sproģe, I. Latvijas mācītāji kā pirmie tulki un tulkotāji (LU 2015. g. 02. konferences referāts) In: Contrastiv and Applied Linguistics XVI, LU Zinātniskie raksti, Rīga, 2016., 74.-98. lpp. 23. Sproģe, I.  (Līdzautore) Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādē „Mācību centrs Miervidi”  „Līderības mediatīvā kompetence” (pieņemts publicēšanai un sagatavošanā, tiks izdots 2016.g. aprīlī) 24. Sproģe, I. Auf den Spuren von Übersetzern/ /Dolmetschern im lettischen Livland (10.- 13. 06.2015. Tallinas Universitāte: 10. Nordisch-Baltisches Germanistentreffen) iesniegts publicēšanai. 25.Sproģe, I. /Kangro, I.: DaF in lettischen Hochschulen und Schulen. Neue Herausforderungen Tartu Universitātes un Tartu Vācijas Kultūras institūta organizētās konferences 24.-26.09. 2014. „Neue Herausforderungen in Bildungspolitik und Bildungspraxis mit dem Schwerpunkt DaF“ krājums; iesniegts publicēšanai. 26. Auziņa, I., Šalme, A. Latviešu valodas prasmes augstākā līmeņa (c1, c2) apraksts Rīga, pieejams šeit. 27. Vinčela, Z. Trešās personas vietniekvārdi “Līdzsvarotajā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusā” un zinātniskajos rakstos angļu valodā. Valoda Nozīme un Forma. Nr. 6, 2015 28. Vinčela, Z. Saikļa "ka" papildinātāja teikumu salidzinājums latviešu un angļu valodas tekstos 2 Starptautiskais Baltistu Kongress Viļņas Universitātē 2015.gada 28.-31. okt. : referātu tēzes  29. Veisbergs A. Interference tulkojumvalodā un tās pienesums valodā. Valoda tulkojumā. Rīga: Latviešu valodas aģentūra. 191.-210.lpp. 30. Veisbergs A.  Wordplay in Interpreting.  Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē. Tēzes. Rīga: LU. 2.-3.lpp. 31. Veisbergs A. Formation of the Image of Latvians in Anglophone Sources (16th – 20th Centuries). Humanities and Social Studies. Latvia. Vol. 23. 1.  4.-23.lpp. 32. Veisbergs A. The translation scene in Latvia during the German occupation. Journal of English Language, Literature and Culture, vol. 4.  97.-111.lpp. 33. Veisbergs A.  Latviešu-angļu vārdnīca – vēsture, papildināšana un pārbūve. Vārdnīcas un valoda. Valsts valodas komisijas raksti 7. Sēj. Rīga: Zinātne. 134.-160.lpp. 34. Veisbergs A. Abreviatūras teorijā un praksē. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi.10. Rīga: LVA. 35.-42.lpp. 35. Veisbergs A. Wordplay in simultaneous interpreting. Abstracts of the Second International Conference on Cognitive Research on Translation and Interpreting. Macau: University of Macau. 38.-39.lpp.