Angļu valodas kursi

ANGĻU VALODAS KURSI

Kursu ilgums ir 56 akadēmiskās stundas (28 nodarbības x 90 minūtes / 4 ak.st. nedēļā)

Kurss

Kursu ilgums un nodarbību saraksts

Angļu valodas gramatika un komunikācija A1

2020.g. rudens semestrī grupa netiek plānota

Angļu valodas gramatika un komunikācija A2

2020.g. rudens semestrī grupa netiek plānota

Angļu valodas gramatika un komunikācija B1

2020.g. rudens semestrī grupa netiek plānota

Angļu valodas gramatika un komunikācija B 2

2020.g. rudens semestrī grupa netiek plānota

Angļu valodas gramatika un komunikācija C1

2020.g. rudens semestrī grupa netiek plānota

Līmeņi

Kursa anotācija

Kursi ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības valodu politikas pamatnostādnēm.

Priekšzināšanas

Rezultāti

Angļu valoda A1

Lai gan kurss ir domāts interesentiem bez iepriekšējām angļu valodas zināšanām, tas ir arī piemērots tiem, kas vēlas atsvaidzināt piemirstās valodas zināšanas un atsākt mācīšanos. Akcentējot pašu būtiskāko, klausītāji tiek iepazīstināti ar gramatikas lietojumu valodas sociālajā un kultūras kontekstā informatīva rakstura un literāru tekstu, audio un video ierakstu veidā. Kursa gaitā tiek arī attīstītas visas četras valodas prasmes un veidots vārdu krājums. Kursa beigās klausītāji spēs lietot pamata gramatiskās konstrukcijas un valodas līmenim atbilstošu vārdu krājumu dažādās ikdienas situācijās un mērķtiecīgi lietot tādas pamata valodas funkcijas kā informācijas apmaiņu un viedokļa un attieksmes izteikšanu mutvārdos un rakstveidā.

bez iepriekšējām valodas zināšanām (ab initio)

A1

Angļu valoda A2

Kursa mērķis ir attīstīt klausītāju komunikatīvo kompetenci, dodot iespēju praktizēt  runāšanas, klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas prasmes, kas ir nepieciešams sekmīgam saziņas procesam. Klausītāji veic gramatikas, leksikas, izrunas un pareizrakstības vingrinājumus, kā arī lieto apgūto lingvistisko kompetenci dažādās komunikatīvās situācijās, tādējādi nostiprinot to lietojumu kontekstā. Ņemot vērā sociolingvistiskās kompetences lomu saziņā, klausītāji mērķtiecīgi apgūst valodas funkcijas un to lietojuma īpatnības atkarībā no sociālā konteksta. Kursa noslēgumā klausītāji būs attīstījuši komunikatīvo kompetenci, kas ļaus viņiem sazināties mutiski un rakstiski par kursā apgūtajām tēmām ar noteiktu gramatisku un leksisku precizitāti.

A1

 

A2

Angļu valoda B1

Kurss ir domāts interesentiem, kuri vēlas apgūt angļu valodu dažādās ar ikdienu saistītās situācijās. Gramatikas materiāls balstās uz iepriekšējos valodas līmeņos apgūtajām tēmām, kas kursa gaitā tiek nostiprinātas un padziļinātas. Tēmas, leksika un valodas funkcijas, kuras tiek izvēlētas, ievērojot to lietderību un lietojuma biežumu dažādās ikdienas situācijās, un komunikatīvā valodas mācīšanas metodika palīdzēs klausītājiem attīstīt valodas precizitāti un plūdumu. Kursu beidzot, klausītāji būs apguvuši leksisko, gramatisko un funkcionālo valodas kompetenci, kas ļaus viņiem pietiekami precīzi un brīvi izteikties par kursā apgūtajām tēmām mutvārdos un rakstveidā.

A2

B1

Angļu valoda B2

Kurss ir domāts interesentiem ar labām angļu valodas zināšanām, kas vēlas apgūt un pilnveidot lingvistisko kompetenci un attīstīt valodas plūdumu mutvārdu un rakstveida saziņā. Kursa uzdevums ir nostiprināt un tālāk pilnveidot studējošo gramatikas zināšanas un vārdu krājumu, kas tiks panākts, veidojot nodarbības par tēmām, kas ir saistītas ar kursa dalībnieku ikdienu un interesēm, veicinot izteikt un aizstāvēt viedokli mērķvalodā. Kursu beidzot, klausītāji būs pilnveidojuši komunikatīvo valodas kompetenci par kursā apgūtajām tēmām un spēs to lietot angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņā.

B1

B2

Angļu valoda C1

Kurss ir domāts gandrīz augsta līmeņa klausītājiem. Tā mērķis ir veicināt klausītāju runas plūdumu un precizitāti angļu valodā. Kursa uzdevumi ir 1) paplašināt, nostiprināt un uzlabot klausītāju angļu valodas gramatikas zināšanas, izmantojot deduktīvo un induktīvo metodi, 2) veicināt izpratni par atšķirībām britu un amerikāņu angļu valodā, 3) veicināt klausītāju spēju izteikties tekoši un spontāni, īpaši nemeklējot vārdus, 4) paplašināt viņu vārdu krājumu par kursa gaitā apskatītajām tēmām. Kursa noslēgumā klausītāji būs attīstījuši komunikatīvo valodas kompetenci, t.i. lingvistisko, sociolingvistisko un pragmatisko kompetenci un spēs atbilstoši un prasmīgi lietot valodu sociālajā un citās jomās.

B2

C1

Kursa beigās tiek izsniegta LU apliecība.

Pilna cena par kursu: 230,- EUR*

Grupa tiek uzskatīta par nokomplektētu, ja ir pieteikušies vismaz 8 klausītāji.

Ja grupa netiek nokomplektēta, bet ir samaksāts par kursu, nauda tiek pārskaitīta atpakaļ uz klausītāja kontu.

Lai pieteiktos kursiem, ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta elektroniski  uz e-pastu margarita.spirida@lu.lv

Ja nezināt savu valodas līmeni, piedāvājam izmantojot online testu, lai noteiktu kāds ir Jūsu valodas līmenis! Angļu valodai iesakām izmantot 

Free Practice Tests for learners of English

Englishjet (Level Test)

 Ja rodas jautājumi, rakstiet Margaritai Spiridai uz e-pastu margarita.spirida@lu.lv

*Saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli" 52.panta 1.daļas 12.punktu un saistošajiem MK noteikumiem, PVN nav jāpiemēro interešu izglītības kursiem, ko valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes sniedz valsts, pašvaldību vai valsts akreditēto privāto izglītības iestāžu skolēniem, audzēkņiem vai studentiem.