Angļu valoda profesionāliem mērķiem: FINANSES

(32 akdēmiskās stundas, 2 KP /3ECTS)

Kurss paredzēts interesentiem, kas strādā ekonomikas, tai skaitā finanšu un banku jomās un vēlas pilnveidot mutvārdu un rakstveida saziņas prasmes angļu valodā. Kursa gaitā tiek pilnveidotas valodas prasmes, apgūstot terminoloģiju, kas saistīta ar finanšu stāvokļa un tā izmaiņu raksturojumu, gūtas valodas lietošanas iemaņas, kas nepieciešamas naudas plūsmas raksturošanai.

Nodarbības notiks grupā (4-12 cilvēki)

Maksa: Mācību maksa vienam cilvēkam 4 cilvēku grupā ir 300 EUR

Mācību maksa vienam cilvēkam 8 cilvēku grupā ir 150 EUR

Mācību maksa vienam cilvēkam 12 cilvēku grupā ir 100 EUR

Kursu vada: prof. Gunta Roziņa

Nodarbības notiks: otrdienās 18.00-19.30, 334. aud., LU HZF Visvalža ielā 4a

Pirmā nodarbība: 2020.g. rudens semestrī kurss netiek plānots

Pabeidzot kursu, tiks izsniegta LU apliecība par kursa apguvi.

Kontaktpersonas:

lekt. Margarita Spirida, e-pasts: margarita.spirida@lu.lv

prof. Indra Karapetjana, tel. 67034803

Sagatavošanas kurss Pearson Test of English (PTE) General

B2 līmenis (32 akdēmiskās stundas, 2 KP/3ECTS)

Kursam tiek aicināti pieteikties interesenti, kas vēlas uzlabot angļu valodas zināšanas un sagatavoties starptautiski atzītā angļu valodas zināšanu līmeņa noteikšanas eksāmena Pearson Test of English (PTE) kārtošanai.

Nodarbību mērķis ir iepazīstināt ar PTE struktūru un uzdevumiem, kā arī pilnveidot kursa dalībnieku valodas prasmes B2 līmenī saskaņā ar „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei” noteiktajiem kritērijiem atbilstīgajā līmenī.

Nodarbības notiks grupā (4-12 cilvēki)

Maksa: Mācību maksa vienam cilvēkam 4 cilvēku grupā ir 300 EUR

Mācību maksa vienam cilvēkam 8 cilvēku grupā ir 150 EUR

Mācību maksa vienam cilvēkam 12 cilvēku grupā ir 100 EUR

Kursu vada: lekt. Margarita Spirida


Pirmā nodarbība: 2020.g. rudens semestrī kurss netiek plānots

Pabeidzot kursu, tiks izsniegta LU apliecība par kursa apguvi un iegūto valodas līmeni.

Kontaktpersonas:

lekt. Margarita Spirida, e-pasts: margarita.spirida@lu.lv

prof. Indra Karapetjana, tel. 67034803

 

Lai pieteiktos kursiem, ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta elektroniski  uz e-pastu margarita.spirida@lu.lv