2018. gads

Organizētās konferences:

LU 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas

 1. Bicjutko, T. dalība LU 76. konferencē PPMF sekcijā “"Innovations in Higher Education Research and Practice" 2018.g. 29.janvārī; nolasīts referāts “Challenges of Initial Assessment of Learning Needs in University EFL Programmes / Mācīšanās vajadzību sākotnējā novērtējuma izaicinājumi augstskolas angļu valodas kā svešvalodas programmās”
 2. Bicjutko, T. dalība Poltavas Korolenkas Nacionālās Pedagoģiskās Universitātes starpt.zin.konf.  „Formal and informal education in the dimensions of the pedagogy of goodness by Ivan Zyuzin” Poltavā, Ukrainā 2018.g. 5.-6. martā; nolasīts referāts “Theatre Pedagogy in Latvia: using drama in supporting language learning needs”;
 3. Bicjutko, T. dalība LU PPMF SIN 9. Starptautiskā profesoru nedēļa “Internacionalizācija un skolotāju izglītība” Rīgā 2018.g. 14.-18.maijā ar referātu “Language Needs of Academic Personnel in View of Foreign Language Policies of Their Home Institutions”
 4. Bicjutko, T. dalība 4.staprt. ICLEL konferencē “International Conference on Lifelong Education and Leadership for All” Apakšējās Silēzijas Vroclavas Universitātē, Vroclavā, Polijā 2018.g. 3.-5.jūlijā ar referātu “Language Policy and Language Needs of Academic Personnel: the Case of the University of Latvia” (kopā ar I.Odiņu)
 5. Bicjutko, T. Dynamics in Academic Writing Formality// Akadēmiskās rakstības formalitātes dinamika, LU 76. zinātniskā konference, LU HZF Anglistikas nodaļa, Valoda un literatūra starpkultūru kontekstā, Valodniecības sekcija, 25. janvārī, 2018
 6. Apse, V., Farneste, M. Error Analysis of Undergraduate Academic Essays (Studentu domrakstu kļūdu analīze). Referāts nolasīts LU 76. starptautiskā zinātniskā konferencē 2018. gada 25 janvārī.
 7. Apse, V., Farneste, M. (2018) Improving the Use of Linking Words in Tertiary Level Essays (Teksta sasaistes līdzekļu lietojuma uzlabošanās augstskolas līmeņa domrakstos). Referāts nolasīts 11. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Rural Environment, Education. Personality (REEP-2018) (Lauku vide. Izglītība. Personība), Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 2018. gada 11.-12 maijā.
 8. Apse, V., Farneste, M. nolasīts referāts par tēmu Typical Grammatical Errors in Undergraduate Essays 4. Eirāzijas valodu un sociālo zinātņu konferencē (ECLSS 2018b) 2018. gada 24.-27. jūlijā Rīgā, Latvijā.
 9. Kalnbērziņa, V., Plurilingual Language Curriculum Development Process in Latvia// Daudzvalodības standarta ieviešanas process Latvijā, LU 76. zinātniskā konference, LU HZF Anglistikas nodaļa, Valoda un literatūra starpkultūru kontekstā, Valodniecības sekcija, 25. janvārī, 2018
 10. Kalnbērziņa, V. Curriculum Reform in Latvia: A Move from Multilingual to Plurilingual Education1st International Conference  LANGUAGE, IDENTITY AND EDUCATION  IN MULTILINGUAL CONTEXTS  (LIEMC18)  organised by MultiLingNet & hosted by Marino Institute of Education,  an Associated College of the University of Dublin,  Trinity College, 1 – 3 February 2018.
 11. Karapetjana I., Spirida, M. Starptautiskā Baltijas reģiona Kanādas studiju konference (2018.g.5. oktobrī)
 12. Karapetjana, I. Roziņa, G., Analysis of Professional Language in Use: Ecolinguistics’ Paradigm// Ekolingvistikas paradigma profesionālās valodas lietojuma analīzei, LU 76. zinātniskā konference, LU HZF Anglistikas nodaļa, Valoda un literatūra starpkultūru kontekstā, Valodniecības sekcija, 25. janvārī, 2018
 13. Karpinska, L., Liepiņa, D., Mozere, R.  Interaction of Languages in the Development of Civil Law Terminology in Latvian// Valodu mijiedarbība latviešu valodas juridiskās terminoloģijas veidošanās procesā, LU 76. zinātniskā konference, LU HZF Anglistikas nodaļa, Valoda un literatūra starpkultūru kontekstā, Valodniecības sekcija, 25. janvārī, 2018
 14. Karpinska, L. Dalība ar referātu “Macrostructure of English-Latvian Dictionaries of Legal Terms: A Diachronic View” Daugavpils Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē “XXVIII Zinātniskie lasījumi” 2018. gada 24.-26. februārī.
 15. Karpinska, L. Dalība ar referāta tēzēm “Interaction of Languages in the Development of Civil Law Terminology in Latvian” LU 76. zinātniskajā konferencē 2018. gada februārī (kopā ar Daci Liepiņu un Rasmu Mozeri).
 16. Karpinska, L. 2018. gada aprīlī organizēts Latvijas 42. skolēnu zinātniskās konferences Cittautu (angļu, vācu un krievu) sekcijas darbs. Funkcijas:  skolēnu darbu recenzēšanas organizēšana, sekcijas noslēguma sēdes vadīšana, dalība laureātu apbalvošanas ceremonijā
 17. Karpinska, L. 2018. “Specialized Bilingual Dictionaries as a Translation Tool: A Case Study of Latvian-English-Latvian Dictionaries of Legal Terms”. Žešovas Universitātes organizētā starptautiskā zinātniskā konference, Specialist Languages: Practice and Theory III. Žešovā, Polijā, 2018. gada 14. septembrī.
 18. Kuzmina, J., Use of Tense-Aspect Forms in Cordis Project Reports// Laika-aspekta formu lietojums Cordis projektu pārskatos, LU 76. zinātniskā konference, LU HZF Anglistikas nodaļa, Valoda un literatūra starpkultūru kontekstā, Valodniecības sekcija, 25. janvārī, 2018
 19. Ločmele, G. Referāts “Vertību maiņa reklāmas tulkojumos.” Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas sekcija LU 76. konference, Rīga, 2018. gada 5. februārī.
 20. Alla Placinska: 23. Starptautiskā zinātniskā konference: „VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI” 2018 gada 29.-30. novembrī Liepājā, Liepājas Universitāte.Referāta tēma: Kādā valodā runā Andalūzijā?
 21. Karapetjana, I. Roziņa, G., Analysis of Professional Language in Use: Ecolinguistics’ Paradigm// Ekolingvistikas paradigma profesionālās valodas lietojuma analīzei, LU 76. zinātniskā konference, LU HZF Anglistikas nodaļa, Valoda un literatūra starpkultūru kontekstā, Valodniecības sekcija, 25. janvārī, 2018
 22. Veisbergs, A. Referāts “Translators as Shapers of National Identity and its Disseminators”. Starptautiskā konferencē “National Identity in Translation”. Ļvovas universitāte. 24-26.9.20I8.
 23. Veisbergs, A. Pasaules latviešu zinātnieku Kongress, sekcijas vadīšana, referāts “Zinātnieku un valsts politikas veidotāju sadarbība – valodas un kultūras politika”. Rīga, 19.6.2018.
 24. Veisbergs, A. Referāts “A Workflow for Supplementing a Latvian-English Dictionary with Data from Parallel Corpora and a Reversed English-Latvian Dictionary”. XVIII EURALEX International Congress Lexicography in Global Contexts 17-21 July 2018, Ljubljana.
 25. Veisbergs, A. Referāts “Latviešu valoda un ES”. Valsts valodas komisijas starptautiskā konference “Valoda un valsts”. Rīga, 5.10. 2018.
 26. Vinčela, Z. Latvija, LU 76. konferences Lietišķās un vispārīgās valodniecības sekcijas sēdē “Markup Solutions for Language Learner Corpora”. 2018g. 25. janvārī.
 27. Vinčela, Z. Starptautiskās tehnoloģiju, izglītības un attīstības akadēmijas (Spānija, Valensija) organizētā “12. Starptautiskā tehnoloģiju, izglītibas un attīstības konferencē” no 4. – 7. martam ar referātu “Tehnoloģiju lietojums gramatikas un izrunas studijās augstskolā”.
 28. Vinčela, Z., Mark-Up for Language Learner Corpus// Valodas apguvēju korpusa strukturālais marķējums, LU 76. zinātniskā konference, LU HZF Anglistikas nodaļa, Valoda un literatūra starpkultūru kontekstā, Valodniecības sekcija, 25. janvārī, 2018
 29. Vinčela, Z., Starptautiskās tehnoloģiju, izglītības un attīstības akadēmijas (Spānija, Valensija) organizētā “12. Starptautiskā tehnoloģiju, izglītibas un attīstības konferencē” no 2018.g. 4. – 7. martam ar referātu “Tehnoloģiju lietojums gramatikas un izrunas studijās augstskolā”